ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

foto galeria >>

NIETYPOWA LEKCJA HISTORII - „ŚLADAMI PRZESZŁOŚCI”

            Rogowo jest wsią sołecką,  położoną w województwie zachodniopomorskim, w powiecie białogardzkim, w gminie Białogard. Przed II wojną światową wieś stanowiła integralną część III Rzeszy Niemieckiej i w całości zamieszkana była przez ludność niemiecką. Zabudowa dawnej wsi, układ domów pozostał niemal w niezmienionej formie do dnia dzisiejszego. Analizując odręcznie sporządzony szkic planu niemieckiego jeszcze Rogowa nieznanego autora (zdjęcie nr 1), możemy z dokładnością prześledzić każdy układ zabudowy wiejskiej. Na uwagę zasługuje teren placu, na którym obecnie znajduje się Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie z zaznaczonym wyraźnie pomnikiem - kriegerdenkmal mit Schulgarten - „pomnik wojenny w ogrodzie szkolnym”. Lokalizacja pomnika nie sprawia trudności. Jedynym śladem po dawnym pomniku jest fragment betonowego cokołu wystającego z ziemi, wokół  którego urosły rozłożyste dęby (zdjęcie nr 2).  Jak sama nazwa wskazuje, pomnik upamiętniał wybuch I wojny światowej w latach 1914-1918 i prawdopodobnie mieszkańców Rogowa,  którzy polegli w trakcie działań wojennych na froncie. Naziści, zgodnie z doktryną III Rzeszy, pragnęli wymazać z pamięci przyszłych pokoleń piętno klęski I wojny światowej i nakazali niszczyć tego typu pomniki. Nie wiemy dzisiaj czy były to celowe działania władz faszystowskich, czy może przypadek losowy sprawił, że filar pomnika, na którym wyryte były nazwiska poległych mieszkańców oraz hełm niemieckiego żołnierza zaginął (zdjęcie nr 3).

            Uczniowie ze szkoły w Rogowie pod przewodnictwem nauczyciela historii pana Tomasza Bohdziewicza postanowili zabawić się w detektywów „zaginionej historii”. Korzystając z pomocy lokalnego miłośnika historii z Rogowa - pana Sławka, który udostępnił uczniom wykrywacz metalu - TEKNETICS ALPHA 2000, po objaśnieniu zasad jego działania,  próbowali namierzyć ślady zaginionego filaru pomnika, który być może leży jeszcze gdzieś pod ziemią na terenie szkolnego placu. 

            Tego typu zajęcia, były doskonałą lekcją historii, przybliżającą uczniom historię własnego regionu, kształtując i wzmacniając patriotyzm lokalny. Poza tym były okazją do przypomnienia uczniom zasad postępowania w przypadku znalezienia niewypału, co  może przytrafić się każdemu w okresie wakacyjnych, pieszych wędrówek.

            Uczniowie z dużym zaangażowaniem i z niemalże wyczuwalnym napięciem badali wykrywaczem pas terenu wokół pomnika. Bezbłędnie wymienili również zasady postępowania w przypadku zetknięcia się z niewypałem.  Doskonale wiedzieli, że w przypadku znalezienia przedmiotu podobnego do niewybuchu należy zachować dużą ostrożność. Przedmiotu tego nie wolno dotykać, rzucać w niego kamieniami, ruszać z miejsca lub podpalać. Możliwie szybko należy powiadomić osoby dorosłe, np. napotkane w pobliżu znaleziska, policję,straż pożarną, jednostkę wojskową lub dyrekcję szkoły. Miejsce niewybuchu należy zabezpieczyć do czasu przybycia policji, saperów lub innych służb: może to być prowizoryczne ogrodzenie w promieniu 2-3 m od znaleziska wykonane za pomocą takich podręcznych środków jak gałęzie, sznur, żerdzie; może to być napis ostrzegawczy na tablicy, murze lub płocie, np.: UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO WYBUCHU lub UWAGA! NIEWYPAŁ z podaniem odległości i strzałką wskazującą jego położenie.

            Mimo nie odnalezienia fragmentów filaru pomnika, uczniowie dokonali jednak drobnych odkryć śladów przeszłości, np. odkopali pieniądze z okresu PRL-u i metalowy guzik.

Tomasz Bohdziewicz

WYJAZD DO WIOSKI HOBBITÓW

foto galeria >>

Sprawozdanie z uczestnictwa w Międzynarodowym Seminarium Naukowym na temat: ,,Opieka Logopedyczna w Wielkiej Brytanii i Niemczech”,które odbyło się w Londynie i Papenburgu

Seminarium zostało przygotowane i zrealizowane przez  Unię Europejską Federalistów przy współpracy z Polskim Związkiem Logopedów oraz Rogal College of Speech and Language Therapistis. Informacja na stronie PZL  www.logopeda.org.pl

Program seminarium obejmował:

1. Wizytę studyjną w placówce Förderschule Sprache w Papenburgu

Odwiedziliśmy szkołę, której głównym działaniem jest wspomaganie rozwoju językowego uczniów.  Przebywają tam dzieci z szeroko pojętymi trudnościami językowymi (trudności fleksyjne, gramatyczne, artykulacyjne itp.) w normie rozwojowej.

Nauczaniem objęte są dzieci przedszkolne i kl.I-IV. Szkoła liczy 105 uczniów i zatrudnia 12 nauczycieli, w tym 1 logopedę ( etat nauczyciela to 40 godzin, w tym dydaktycznych 29,5). Klasy liczą ok.14 uczniów, a nauka odbywa się w grupach 2-4-osobowych.

Nauczyciele pracują na starych sprawdzonych podręcznikach, a dominującą aktywnością są zabawy ruchowe, śpiew, wizualizacja, imprezy integracyjne, np. wspólne śniadania z rodzicami. Każdy uczeń ma opracowany INDYWIDUALNY PLAN ROZWOJU. Jeżeli trudności komunikacyjne zostaną zniwelowane, uczeń kontynuuje naukę w szkole ogólnodostępnej. W szkole nie ma dzwonków (jest to czynnik dodatkowo stresujący),  to nauczyciel kontroluje czas aktywności uczniów. Główna zasada pracy w tej szkole to rodzinna atmosfera i chwalenie, chwalenie

 

2.Wizytę w Departamencie Edukacji ( Departament of Education) w Londynie

Pani Victoria White przywitała wszystkich nauczycieli i przedstawiła założenia polityki edukacyjnej w Anglii. Edukacją obowiązkową  w Anglii objęte są dzieci od 5 do 17 roku życia (w 2015r. do 18 r.ż).

Największe problemy edukacji to:

·         dyscyplina podczas zajęć (niewłaściwe zarządzanie czasem);

·          20% uczniów po 16 r.ż nie podejmuje edukacji;

·         18,3% populacji pochodzi ze środowisk zagrożonych.

Wizja i misja aktualnej polityki ministerstwa edukacji i dzieci na stronie:

www.gov.uk/government/uploads/system/uplods/attachment_data/file/175429/CM-7980.pdf

W Anglii dużo rodziców nie jest zadowolonych z systemu szkolnego.

 Od 2011r. z inicjatywy nauczycieli i rodziców powstają free schools.  Aktualnie jest ich 174 i ciągle przybywa. Jeżeli chodzi o realizację podstawy programowej, to w tym roku szkolnym jest ona znacznie okrojona, a Academies nie mają obowiązku jej realizować. Działają one bez nadzoru pedagogicznego na zasadzie wymiany dobrych praktyk. Forma wymiany dobrych praktyk propagowana jest wśród nauczycieli i dyrektorów. http://educationendowmentfoundation.org.uk/

Pani Victoria przedstawiła zasady edukacji najmłodszych.

Wszystkie dzieci 3-5- letnie objęte są bezpłatną edukacją (15 godz. tygodniowo). W 2013 r. 20% 2-latków skorzystało z tej formy edukacji.

3. Wizytę studyjną w Królewskim Kolegium Terapeutów Mowy i Języka (Rogal College of Speech and Language Therapists)

Fundacja powstała z inicjatywy Królowej. Skupia 16.000 członków (terapeutów mowy)

Zawód logopedy w Anglii podlega ministrowi zdrowia.

W Stowarzyszeniu pracuje 35 osób, nie wszyscy są logopedami (dokładne informacje www.rcslt.org.uk ).

Główne zadania Stowarzyszenia to:

 • dbanie o standardy pracy logopedów;

 • dbanie o  rozwój zawodowy logopedów i liderów;

 • kontrola rekrutacji na studia i przyznawanie tytułu licencjonowanego terapeuty mowy;

 • nostryfikacja dyplomów;

 • wydawanie biuletynu  informacyjnego;

 • pośrednictwo pracy;

 • promocja zawodu w środkach masowego przekazu – www.communicaton2014.com.uk

Prelegent zwrócił uwagę, iż kształceniem terapeutów mowy w Anglii zajmuje się18 uniwersytetów. Każda uczelnia samodzielnie opracowuje program kształcenia. Stowarzyszenie dąży do ujednolicenia programu kształcenia terapeutów mowy. 

4. Wykład otwarty dotyczący podstaw zasad organizacji opieki logopedycznej

w Wielkiej Brytanii

Spotkanie z Dyrektorem  i logopedą odbyło się w St. Bedes Catholic Infant and Nursery School.

Pani Dyrektor przedstawiła specyfikę pracy w tej szkole. Jest to szkoła katolicka , mieści się w ubogiej dzielnicy Londynu, do której uczęszcza 235 dzieci w wieku od 3 do 8 r.ż. Pochodzą z rodzin afrykańskich, hiszpańskich i polskich. Język angielski jest ich drugim językiem.

20% dzieci objętych jest specjalistycznymi zajęciami edukacyjnymi, w tym 9% uczniów ma problemy z komunikacją ( do tej pory służba zdrowia nadzorowała opiekę nad tymi dziećmi). Widząc duży problem, Dyrektor nawiązała współpracę z fundacją ,,Słowa Najpierw”  (metoda Maryanne Wolf) i zatrudniła logopedę. Logopeda przychodzi raz w tygodniu i koordynuje pracę nauczycieli asystentów. Zgodnie z tą metodą logopeda zajmuje się komunikacją, uwzględniając czytanie i pisanie.

Zadania logopedy:

 • diagnoza (wszystkie 6-latki podlegają badaniom przesiewowym);

 • podjęcie działań naprawczych, polegających na opracowaniu na okres 10 tygodni planu pracy, a potem końcowej oceny problemu;

 • szkolenie dla osób bezpośrednio pracujących z dziećmi (nauczycieli, rodziców);

 • współpraca z psychologiem szkolnym, jeżeli uczeń wykazuje ,,podwójny deficyt językowy”.

Amanda Davis zwróciła uwagę na holistyczne podejście do pracy logopedy i zaangażowanie całej szkoły.

Logopeda

Agnieszka Rojewska-Wrzeszcz

 

BEZPIECZNE WAKACJE

<pobierz prezentację multimedialną>

ORTOGRAFICZNE ZMAGANIA CZWARTOKLASISTÓW

Od września do czerwca uczniowie klas czwartych poznawali na lekcjach języka polskiego reguły pisowni. Co miesiąc wykonywali ćwiczenia ortograficzne, między innymi pisali dyktanda, sprawdziany, testy ortograficzne i uzupełniali teksty z lukami. Gromadzili w ten sposób punkty i zdobywali oceny cząstkowe z przedmiotu.

10 czerwca podliczyłam zgromadzone przez czwartoklasistów punkty i ogłosiłam wyniki Konkursu o tytuł Mistrza Ortografii klas czwartych. Zwyciężył Damian Skinder z klasy IVA. W nagrodę otrzymał powieść Daniela Defoe „Przypadki Robinsona Kruzoe” i  książkę z serii „Ciekawe dlaczego? Grecy budowali świątynie i inne pytania na temat starożytnej Grecji”. Drugie miejsce w konkursie zajęła Natalia Banasik, którą nagrodziłam „kultową książką nastolatek Europy Zachodniej” pod tytułem „Komórkowa miłość”.  Miejsce trzecie w zmaganiach ortograficznych wywalczyła Milena Telej – również uczennica klasy IVA.  Otrzymała encyklopedię z serii „Na ścieżkach wiedzy” – „100 wielkich laureatów Nagrody Nobla”. Postanowiłam wyróżnić również Wiktorię Buchowiecką, uczennicę klasy IVB, która w swojej klasie zaprezentowała najwyższy poziom znajomości reguł ortograficznych. Dostała w nagrodę „Atlas odkrywców”. Mistrz Ortografii, a także wicemistrzynie i osoba wyróżniona otrzymali, oprócz nagród książkowych, pamiątkowe dyplomy.

Gratuluję znajomości zasad pisowni języka polskiego i życzę przyjemnej lektury!

 

Danuta Suska

ZWYCIĘSTWO W XI FESTIWALU PIOSENKI O ZDROWIU

  6 czerwca 2014 r. w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich odbył się XI Festiwal Piosenki o Zdrowiu 2014. Celem konkursu była popularyzacja treści prozdrowotnych poprzez śpiew, taniec

i zabawę, ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki używania tytoniu. Warunkiem uczestnictwa było przygotowanie i zaprezentowanie utworu muzycznego. Tekst utworu musiał być własny, natomiast muzyka mogła być własna lub zapożyczona.

   Uczeń klasy II Jakub Raczyński, w kategorii szkół podstawowych zajął I miejsce. Pięknie zaśpiewał  piosenkę pt. „Nie zapalę! Nie!”. Brawo Kubusiu!

 

Elżbieta Trzcińska – nauczyciel muzyki

Z WIZYTĄ W POMIANOWIE

foto galeria >>

LEKCJA WOLNOŚCI

            W odpowiedzi na apel Ministra Edukacji Narodowej nauczyciele i uczniowie naszej szkoły aktywnie włączyli się do akcji „Lekcja Wolności”, upamiętniającej 25. rocznicę obrad Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały nowy okres w dziejach III Rzeczypospolitej. Koordynatorem akcji został nauczyciel historii i społeczeństwa Tomasz Bohdziewicz, który wspólnie z wychowawcami podjął szereg działań, przybliżających uczniom walkę społeczeństwa polskiego o niepodległą, suwerenną i demokratyczną Polskę.

    Nauczyciel historii przygotował dla uczniów i nauczycieli gazetkę poglądową „Polska drogi do demokracji”, bogato ilustrowaną zdjęciami z okresu PRL-u m.in. z wyboru Karola Wojtyły na papieża, powstania NSZZ „Solidarność” i działalności Lecha Wałęsy, strajków robotników,  stanu wojennego oraz obrad Okrągłego Stołu i pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. Gazetkę tę umieścił wzdłuż korytarza szkolnego na pierwszym piętrze. Ponadto nauczyciele otrzymali scenariusze i materiały przybliżające wydarzenia Okrągłego Stołu oraz symbole „polskiej wolności”. Dostępne były również do wykorzystania bajki dla dzieci wydane przez „Instytut Lecha Wałęsy” pt. „Mam GEN wolności” oraz „Historyjki o historii. Bohaterskie czyny naszych dziadków” autorstwa Jerzego Ciechanowskiego - w formie pisanej oraz audiobooków.

            „Lekcje Wolności” odbyły w ciągu dwóch tygodni, zaś podsumowanie wszystkich działań nastąpiło 4 czerwca w rocznicę pierwszych wolnych wyborów do Sejmu i Senatu. W oddziałach przedszkolnych nauczyciele w najprostszej  formie przybliżyli dzieciom hasła niepodległościowe. Dzieci kolorowały symbole narodowe oraz układały puzzle Orła Białego i flagi narodowej.

            W klasach I-III uczniowie oglądali szkolną wystawę „Lekcja wolności”  i robili notatki związane z kolejnymi wydarzeniami na drodze Polski do wolności. Odbyli z wychowawcami pogadankę na temat wystawy, ważnych dla wolności postaci, napotkanych haseł i dat związanych z tymi wydarzeniami. Kolorowali ilustracje „Symbole polskiej wolności” oraz wysłuchali opowiadań i bajek dla dzieci  pt. „Mam GEN wolności” oraz „Historyjek o historii. Bohaterskich czynach naszych dziadków”. Nauczyciele niejednokrotnie sami ze wzruszeniem odwoływali się do własnych przeżyć z tego okresu i zachęcali dzieci do porozmawiania o historii z dziadkami i rodzicami oraz zbierania świadectw tamtych czasów.

            Uczniowie z klas IV-VI odbyli z wychowawcami pogadanki na temat obejrzanej wystawy „Lekcja wolności” ze zwróceniem uwagi na kalendarium wydarzeń i postaci z nimi związanych. Próbowali odpowiedzieć na pytanie „Wolność to .... ”, oraz „Co dziś składa się na wolność Polski?”, „Co zagraża wolności?”, „Jak możemy uczestniczyć w budowaniu wolnej Polski?”, „Ludzie Wolności – Lech Wałęsa i papież Jan Paweł II- ich udział w drodze do wolności”. Czytali utwory na temat historii Polski (poezję i prozę), upamiętniające walkę narodu polskiego. Przy omówieniu historycznego tła wykorzystano film dokumentalny pt. „Od Solidarności do wolności” oraz fragmenty filmu Wałęsa - człowiek z nadziei”. Uczniowie wykonywali na lekcji i zajęciach świetlicowych plakaty tematyczne i kolorowali obrazy przedstawiające symbole polskiej wolności. Nauczyciel plastyki podczas wycieczki do galerii w Białogardzie nawiązał do walk o demokrację podczas oglądania pomnika ku czci ofiar represji komunizmu, który stoi w Parku Orła Białego. Nauczyciel historii na lekcjach historii i społeczeństwa podkreślał tragizm tych wydarzeń oraz pokojowy charakter przejścia po roku 1989 r., odwołując się do przykładów dramatycznych walk o demokrację na Ukrainie.

            Nauczyciel historii i społeczeństwa pragnie podziękować uczniom i nauczycielom za ich wkład w upamiętnienie 25. rocznicy obrad Okrągłego Stołu i wolnych wyborów do Sejmu i Senatu.

Tomasz Bohdziewicz

foto galeria >>

DZIEŃ DZIECKA

foto galeria >>

ZDĄŻYĆ PRZED POWODZIĄ

            28 maja 2014 roku w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie uczniowie naszej szkoły walczyli z 38 innymi drużynami z podstawówki i gimnazjum w turnieju „Zdążyć przed powodzią”, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego i Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Całości imprezie patronowało Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Należy podkreślić, że Szkoła Podstawowa

im. Jana Brzechwy w Rogowie była jedynym reprezentantem szkół z powiatu białogardzkiego.

            Uczniowie z klasy VI: Wojciech Buchowiecki, Patrycja Chódzyńska, Marcin Kępka i Lucjan Szafran wykonywali zadania konkursowe obejmujące następujące konkurencje: test wiedzy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej; rzut linką ratowniczą do celu; wiązanie węzłów ratowniczych; ratownictwo - znajomość sygnałów alarmowych i układanie rodzinnego planu przeciwpowodziowego.

Tym razem zabrakło nam szczęścia. Najlepszą drużyną okazał się skład  z Zespołu Szkół w Widuchowej,  zarówno na poziomie szkół podstawowych,  jak i gimnazjalnych.  Nasza drużyna wykazała się ogromnym zaangażowaniem, wzajemną współpracą i wolą walki. Uczniowie wzajemnie się wspierali i motywowali do walki. Nie zniechęcali się mimo drobnych niedociągnięć ze strony organizatorów, dla których udział ponad 200 zawodników okazał się zbyt duży. Sędziowie wydawali niejednoznaczne komendy, które się wzajemnie wykluczały. Mimo tych drobnych niedociągnięć, uczniowie byli zadowoleni z udziału w turnieju. Za udział otrzymali pamiątkowe nagrody.

Całość imprezy podsumował Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Wojciech Drożdż, który pogratulował zwycięzcom i podziękował uczestnikom i ich opiekunom za udział w turnieju.

Tomasz Bohdziewicz

foto galeria >>

ETNICZNY PUZZEL

 

           Pod takim tytułem, odbyła się w naszej szkole ostatnia w tym roku szkolnym audycja muzyczna. Uczniowie wysłuchali utworów opartych na folklorze, motywach i improwizacjach zaczerpniętych z bogatej kultury żydowskiej, łemkowskiej, rosyjskiej i bałkańskiej. Celem spotkania było pokazanie piękna skal muzycznych naszych sąsiadów, próby ich wzajemnego wymieszania i przedstawienia historii powstawania tej muzyki.

 

 

Elżbieta Trzcińska – nauczyciel muzyki

POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY

W tym roku szkolnym powiatowy konkurs ortograficzny „Mały Mistrz Ortografii” odbył się 27 maja 2014 roku w Szkole Podstawowej w Białogardzie. Z naszej szkoły klasę trzecią reprezentowały dwie uczennice: Julia Krzemińska i Wanesa Kemprowska. Poziom dyktanda był bardzo wysoki. Zwyciężyła uczennica ze szkoły w Daszewie, która popełniła tylko jeden błąd. Puchar przechodni trafi do Szkoły Podstawowej w Daszewie. Uczennice naszej szkoły są zadowolone z udziału w takim konkursie.

 

 

Bogusława Mucha

PASOWANIE NA CZYTELNIKA

29 maja odbyła się uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klasy pierwszej na czytelników. Z tej okazji wychowawczyni pierwszoklasistów, Krzysztofa Szulakiewicz,  przygotowała dla każdego pierwszaka dyplom czytelnika, a uczniowie klasy IVB zaprezentowali dla swoich młodszych kolegów krótką część artystyczną promującą czytanie książek. Uczniów do występu przygotowywał bibliotekarz szkolny, Tomasz Bohdziewicz.

Tego dnia gościła u nas bibliotekarka Biblioteki Gminnej, pani Monika Szafran, która zachęciła pierwszoklasistów do częstego odwiedzania bibliotek i czytania książek. Młodzi czytelnicy otrzymali od gościa prezent – dwie książki, które wzbogacą zasoby ich biblioteczki klasowej.

foto galeria >>

Danuta Suska

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie fotograficznym „Życie obszarów leśnych”. Zorganizowało go Gimnazjum nr 2 im. Polskich Olimpijczyków w Białogardzie. Na zdjęciach należało ukazać zwierzęta leśne. Reprezentant naszej szkoły, Sebastian Hamulak z klasy IV a, zdobył w konkursie II miejsce w kategorii szkół podstawowych. Rozdanie nagród oraz wystawa prac konkursowych odbyły się 26 maja w Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie.

 

Natalia Banasik, klasa IV a

PRZEDSTAWIENIE TEATRALNE

26 maja 2014 na pierwszej godzinie lekcyjnej odbyło się w naszej szkole przedstawienie profilaktyczne. Obejrzeli je wszyscy uczniowie oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych. Spektakl nosił tytuł „Strach ma wielkie oczy”. Wystąpili w nim aktorzy, którzy przyjechali do naszej szkoły z Torunia. Przedstawienie było pouczające, ale też humorystyczne. Wszystkim widzom bardzo się podobało.

Roksana Trzeciakiewicz, klasa IV a

foto galeria >>

 

BIEGI PRZEŁAJOWE

21 maja w Klępinie Białogardzkim jak co roku odbyły się Gminne Biegi Przełajowe. Wzięło w nich udział pięć szkół: szkoły podstawowe z Kościernicy, Rogowa i Stanomina oraz gimnazja z Pomianowa i Stanomina. Nasza szkoła zajęła drugie miejsce.

Najwyższe, pierwsze miejsce zdobył Damian Skinder z klasy IV a. Bardzo dobre wyniki osiągnęli również Wiktor Lesisz z klasy IV b (czwarte miejsce) oraz Kacper Łączkowski z klasy IV b (piąte miejsce). Wśród dziewcząt najwyższe miejsca zdobyły:  Lucyna Łoś z klasy VI (drugie miejsce), Weronika Buchowiecka z klasy IV a (trzecie miejsce) oraz Aleksandra Michaliszyn, Gabriela Chódzyńska, Diana Gawron i Klaudia Sawosz.

Weronika Buchowiecka, klasa IV a

foto galeria >>

KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

15 maja uczniowie klas I-VI wzięli udział w Szkolnym konkursie pięknego czytania o tytuł Mistrza Pięknego Czytania. Każdy z uczestników zmagań miał za zadanie przygotować do głośnego odczytania fragment tekstu literackiego pisanego prozą. Jury – Danuta Suska, nauczyciel języka polskiego i Tomasz Bohdziewicz, bibliotekarz - oceniało: płynność czytania, tempo, przestrzeganie znaków interpunkcyjnych, dykcję, dostosowanie czytania do elementów ukazanych w tekście oraz ogólne wrażenie artystyczne.  

Mistrzem Pięknego Czytania została uczennica klasy IVA, Amelia Didycz, która zaprezentowała fragment „Pinokia” Carla Collodiego. W nagrodę otrzymała książkę „Wakacje Mikołajka”, której autorami są R. Goscinny i J. J. Sempe. Drugie miejsce w konkursie zajęła Patrycja Krzemińska z klasy V, a trzecie ex aequo – Aleksandra Michaliszyn z klasy IVB oraz Dominik Jakubik z klasy VI. Uczniowie ci dostali słodki upominek. Wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy.

foto galeria >>

Danuta Suska

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

8 maja świętowaliśmy Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, który rozpoczął obchody Tygodnia Bibliotek pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”. Z tej okazji bibliotekarze szkolni podjęli działania, mające na celu promocję czytelnictwa i biblioteki. Chcieli tym samym zainteresować przedszkolaków oraz uczniów naszej szkoły książką, podkreślić rolę czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwrócić uwagę na zawód bibliotekarza.  

Dzieci z przedszkola oraz uczniowie klas czwartych i klasy szóstej wzięli udział w cyklu zajęć poświęconych czytelnictwu, bibliotece i książce. Bibliotekarze - z pomocą nauczycieli - podczas tych lekcji akcentowali korzyści wynikające z czytania książek, zapoznali dzieci z zasadami zachowania się w bibliotece, zadaniami biblioteki i bibliotekarza, rodzajami książek i katalogów bibliotecznych. Wspomnieli o osobach, instytucjach, pracujących nad powstaniem książki. Dzieci między innymi tworzyły ilustracje do swoich ulubionych książek i plakaty promujące czytelnictwo; kolorowały obrazki ukazujące czytające dzieci; zapoznały się z tekstami o książkach i pasji czytania; wyjaśniały znaczenie związków wyrazowych dotyczących książki i czytelnictwa; czytały i wymyślały sentencje o książce; opisywały obraz zatytułowany „Bibliotekarz”; wymieniały cechy dobrej książki; wysłuchały baśni w postaci książek mówionych oraz wierszy Jana Brzechwy, patrona naszej szkoły,  w interpretacji bibliotekarza szkolnego.

          Bibliotekarze szkolni dziękują nauczycielom, którzy włączyli się w obchody Tygodnia Bibliotek.

          foto galeria >>

Danuta Suska

MUZYKA KONTYNENTÓW

          21 maja uczniowie klas IV-VI odbyli muzyczną wędrówkę „z przymrużeniem oka” po różnych krajach Wspólnej Europy. Odwiedzili również kontynent amerykański, afrykański i azjatycki.  Odmienność kulturowa i kolor skóry to cechy charakterystyczne mieszkańców tych kontynentów. Wszystkich łączy jednak muzyka, która nie zna granic. Oprócz ciekawej prelekcji, uczestnicy koncertu wysłuchali wielu charakterystycznych dla danego rejonu świata utworów muzycznych. Była to również wspaniała okazja to obejrzenia instrumentów dętych blaszanych jak również zapamiętania ich brzmienia i sposobu gry.

Elżbieta Trzcińska – nauczyciel muzyki

     

 DZIEŃ MUZYKI

          14 maja 2014 r. obchodziliśmy Święto Polskiej Muzyki.

Ten dzień uczniowie spędzili na ludowo. Wspólnie śpiewali piosenki ludowe, poznawali układy taneczne tańców ludowych.

Podczas zajęć świetlicowych, uczniowie klas I-III mieli za zadanie pokolorować stroje ludowe.

         Edukacja muzyczna w tym dniu, miała na celu propagowanie twórczości Oskara Kolberga.

 

Elżbieta Trzcińska – nauczyciel muzyki

ODKRYWCY KOSMOSU

 

Pięcioro uczniów klasy szóstej wzięło udział w organizowanym przez National Geographic konkursie „Odkrywcy kosmosu”. Pod kierunkiem nauczyciela przyrody, pani Agaty Nojek-Sokołowskiej, przygotowali oni makietę Układu Słonecznego. Zadaniem każdej grupy biorącej udział w konkursie było także nagranie krótkiego filmu z prezentacją przygotowanej makiety. Pracę naszych uczniów można oglądać na stronie https://testeyb.sslpro.pl/contest-form/show/id/133

Ewelina Wachowska

DZIEŃ EUROPY

Z okazji 10. rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej zorganizowano w naszej szkole uroczyste obchody Dnia Europy.

8 maja odbył się konkurs wiedzy o Europie i Unii Europejskiej dla klas IV-VI. Wzięło w nim udział 23 uczniów. Rozwiązywali oni test składający się z 14 zadań, za które można było otrzymać maksymalnie 20 punktów. Uczniowie musieli się wykazać m.in. wiedzą na temat krajów europejskich, symboli Unii Europejskiej, a także korzyści płynących z przystąpienia Polski do Unii. Najwyższy wynik uzyskała uczennica klasy szóstej Agata Zawadzka, która na apelu 12 maja otrzymała dyplom i nagrodę książkową. Pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki dostały również uczennice, które zdobyły drugie i trzecie miejsce w konkursie: Patrycja Chódzyńska, Diana Gawron, Amelia Didycz oraz Izabela Jezierska.

12 maja uczniowie klasy szóstej wraz z kołem muzycznym wystąpili na uroczystym apelu, na którym przedstawili historię powstania oraz symbole Unii Europejskiej. Na koniec wszyscy odśpiewali wspólnie hymn Unii – „Odę do radości”. Po apelu nastąpiła prezentacja różnych krajów europejskich. Każda klasa przygotowała stoisko na temat wybranego państwa: plakat, flagę, zdjęcia, pocztówki i albumy. Uczniowie chętnie oglądali zgromadzone materiały, a także degustowali potrawy charakterystyczne dla kuchni tych krajów.

foto galeria >>

Organizatorki: Beata Samiec, Ewelina Wachowska

„ZDĄŻYĆ PRZED POWODZIĄ”

            Uczniowie naszej szkoły po raz kolejny przygotowują się do konkursu wojewódzkiego „Zdążyć przed powodzią” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie i Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie.

            Celem konkursu (zawodów) jest pogłębienie wiedzy dzieci i dorosłych mieszkających na terenach zagrożonych powodzią na temat zjawiska powodzi oraz uświadomienie, że powódź jest nieuchronna, że należy samemu dbać o własne bezpieczeństwo i że są skuteczne metody ograniczenia strat indywidualnych. Celem zawodów jest także zapoznanie się z lokalnym zagrożeniem powodziowym i lokalnym planem ochrony przed powodzią, przygotowanie Rodzinnego Planu Powodziowego oraz przygotowanie uczniów do wykonania podstawowych czynności ratowniczych i zabezpieczenia miejsca swojego zamieszkania przed zalaniem. Zadania konkursowe obejmować będą następujące konkurencje: test z wiedzy z zakresu ochrony przeciwpowodziowej; „głuchy telefon”- nazwanie urządzenia znajdującego się na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego; rzut linką ratowniczą do celu; wiązanie węzłów ratowniczych; ratownictwo - znajomość sygnałów alarmowych; udzielanie pierwszej pomocy – umiejętność resuscytacji i ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej; układanie rodzinnego planu przeciwpowodziowego; umiejętność współpracy w zespole „test kwadraty”.

            W tym celu szkolny koordynator konkursu Tomasz Bohdziewicz zwrócił się do  Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie z prośbą o udzielenie pomocy teoretycznej i praktycznej  w przygotowaniu uczniów naszej szkoły (drużyna 4-osobowa) do konkursu. W środę 7 maja pan kpt. Przemysław Zawadzki z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie zaprezentował uczniom metodę resuscytacji na fantomie, pozycję bezpieczną oraz techniki rzucania linką ratowniczą do celu. Uczniowie mogli ugruntować swoją wiedzę teoretyczną i praktycznie przećwiczyć wymienione zadania konkursowe. W pokazie udział wzięli też byli absolwenci naszej szkoły, a obecnie uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej, odbywający praktyki w PPSP w Białogardzie: Andrzej Moraczewski i Mateusz Jawelski, którzy z dużą przyjemnością pomagali swoim młodszym kolegom.

            Konkurs zostanie przeprowadzony 28 maja 2014 r.  w Centrum Kształcenia Sportowego w Szczecinie przy ul. Lucjana Rydla 49 o godz. 10.

Składam serdeczne podziękowania  Komendantowi Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Białogardzie mł. bryg. mgr inż. Jackowi Szpuntowiczowi i  panu kpt. Przemysławowi Zawadzkiemu za okazaną pomoc.

Tomasz Bohdziewicz

foto galeria >>

APEL Z OKAZJI UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA ORAZ ŚWIĘTA FLAGI

 

28 kwietnia na pierwszej godzinie lekcyjnej odbył się uroczysty apel z okazji Święta Flagi oraz rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. W przygotowanie przedstawienia zaangażowali się uczniowie klasy IV a pod kierunkiem wychowawcy, pani Grażyny Wołkowskiej, oraz nauczyciela historii, pana Tomasza Bohdziewicza. W apelu wzięło także udział koło muzyczne prowadzone przez panią Elżbietę Trzcińską.

Roksana Trzeciakiewicz, klasa IV a

foto galeria >>

KONKURS RECYTATORSKI

 

30 kwietnia pięcioro uczniów reprezentowało naszą szkołę na gminnym konkursie recytatorskim „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”, który odbył się w Stanominie. Na szkolnej scenie zaprezentowali się recytatorzy z Rogowa, Kościernicy, Stanomina i Pomianowa. Poziom był bardzo wyrównany. Komisja konkursowa złożona z nauczycieli wyżej wymienionych szkół oraz dyrektor biblioteki w Stanominie wybrała sześcioro zwycięzców. Wśród nich znaleźli się nasi uczniowie: Kacper Dziubek z klasy pierwszej oraz Lucyna Łoś z klasy szóstej. Wszyscy recytatorzy otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody książkowe. Natomiast Kacper i Lucyna wzięli udział w kolejnym, powiatowym etapie konkursu, który odbył się 13 maja w Białogardzie.

 

Ewelina Wachowska

           

TURNIEJ BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM

 

            29 kwietnia 2014 r. w Tychowie odbył się XXXV Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Organizatorem turnieju była Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie, a gospodarzem spotkania – Gimnazjum w Tychowie.

            Do konkursu stanęło 9 drużyn ze szkół podstawowych i 7 ekip z gimnazjów powiatu białogardzkiego. Naszą szkołę reprezentowali: Klaudia Łuczyniec, Maja Tworzyk, Jakub Krzemiński, Lucjan Szafran.

            Po rozwiązaniu testu z zakresu przepisów ruchu drogowego, zawodnicy przystąpili do części praktycznej, polegającej na zaprezentowaniu umiejętności jazdy na rowerze w utworzonym miasteczku ruchu drogowego oraz na torze przeszkód. Uczniowie musieli również praktycznie zastosować swoją wiedzę w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
            W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Tychowie, natomiast wśród gimnazjów najlepsze okazało się Gimnazjum z Tychowa. Natomiast nasza szkoła zajęła VI miejsce.

Elwira Nowak

foto galeria >>

DZIEŃ SAMORZĄDNOŚCI

26 kwietnia obchodziliśmy Dzień Samorządności. W tym dniu uczniowie naszej szkoły mogli samodzielnie poprowadzić lekcje. Z rozmów przeprowadzonych z uczniami wynika, że przed lekcją niektórzy bardzo się denerwowali, a inni sądzili, że będzie to po prostu świetna zabawa. Niemal wszyscy starali się jednak solidnie przygotować do zajęć. Zarówno tym, którzy prowadzili lekcje, jak i tym, którzy w nich uczestniczyli, Dzień Samorządności bardzo się podobał.

Natalia Banasik, Roksana Trzeciakiewicz, klasa IV a

DNI KSIĄŻKI

            Z okazji Międzynarodowego Dnia Książki dla Dzieci, który przypadał 2 kwietnia, w 209. rocznicę urodzin Hansa Christiana Andersena, a także Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich (23 kwietnia), bibliotekarze szkolni podjęli szereg działań, promujących książkę i czytelnictwo, mając również na uwadze obchody Roku Czytelnika.

Ogłoszono konkurs literacko-plastyczny pod hasłem „Musisz przeczytać tę książkę!” skierowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. W konkursie wzięli udział uczniowie klasy III i VI. Nagrodzono cztery prace. Pierwsze miejsce zajęły: Lucyna Łoś (klasa VI)  i Sylwia Stasiorek (klasa III). Na miejscu drugim uplasował się Wojtek Buchowiecki (klasa VI), natomiast trzecia nagroda przypadła w udziale Małgorzacie Zep (klasa III). Wyróżnieni uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki z serii „Ciekawe, dlaczego?”, a wykonane przez nich plakaty - zachęcające do czytania książek -wyeksponowano na szkolnej wystawie.

Powstały gazetki ścienne poświęcone między innymi: baśniopisarzowi H. Ch. Andersenowi, historii pisma i książki, zaletom czytania książek.

„Kącik czytelnika” zaprezentował twórczość Ewy Szelburg-Zarembiny oraz pozycje najchętniej czytane i polecane przez polskie dzieci i młodzież.

Bibliotekarze zachęcali do tego, aby „Zakochać się w książce” i słowie pisanym. Uczniowie tworzyli własne wiersze i rymowanki o tematyce miłosnej, zapoznawali się z utworami poetyckimi prezentowanymi w ramach akcji „Niektórzy lubią poezję. Spróbuj i Ty!”, jak również czytali przedszkolakom, biorąc udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – najbardziej zaangażowali się uczniowie klasy V.

Czytelnicy wzięli udział w psychozabawie pod hasłem „Jaką książkę zabrałbyś na bezludna wyspę?”, a dzieci z przedszkola uczestniczyły w lekcjach bibliotecznych, w ramach których wysłuchały nagrań baśni Andersena i kolorowały obrazki z bohaterami książek dla dzieci. Ich prace zawisły na gazetce ściennej w czytelni.

Uczniowie w ramach zajęć świetlicowych, bibliotecznych czy języka polskiego rozmawiali na temat roli książki w życiu człowieka, poznawali budowę książki, prezentowali swoje ulubione pozycje książkowe, słuchali audiobooków.

            Dla uczniów klas III-VI bibliotekarz przygotował konkurs, polegający na przeczytaniu „Listu do Tajemniczego Opiekuna” i odnalezieniu w nim ukrytych tytułów książek dla dzieci i młodzieży. Wszystkie tytuły wskazała uczennica klasy IVA, Natalia Banasik (50), Weronika i Wojtek Buchowieccy znaleźli po 45 tytułów książek, natomiast Natalia Fiszer z klasy VI wskazała ich 44. Nagrodą główną w konkursie była płyta z nagraniem filmu „Hobbit. Niezwykła podróż” na motywach powieści J.R.R. Tolkiena.

foto galeria >>

Danuta Suska

WARSZTATY WIELKANOCNE

Z inicjatywy pani dyrektor dnia 10 kwietnia 2014 r. w klasie trzeciej odbyły się warsztaty rękodzielnicze. Przyjechały panie z Urzędu Gminy Białogard – panie Joanna Czupreta i Beata Piścio – oraz sześć pań z wiejskich świetlic: Joanna Samordak ze świetlicy w Byszynie, Zofia Osman ze świetlicy w Dębczynie, Jolanta Paradowska (świetlica Nasutowo), Izabela Furman (świetlica Klępino), Regina Ochenkowska (świetlica Dargikowo) i Elżbieta Kussowska (świetlica Stanomino).

Panie zaprezentowały i pokazały uczniom techniki robienia jaj wielkanocnych z wykorzystaniem styropianu, cekinów i wstążek, tworzenia jajek i stroików decoupage, palm z bukszpanu, traw ozdobnych i kwiatów z krepiny. Dzieci chętnie uczestniczyły w warsztatach i nabyły nowe umiejętności.

Bogusława Mucha

foto galeria >>

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 3-4 kwietnia odbyły się w naszej szkole rekolekcje wielkopostne. Poprowadzili je zaproszeni księża z innych parafii. W czasie rekolekcji odbyły się: droga krzyżowa, nauki rekolekcyjne, projekcja filmu o tematyce religijnej, a na koniec – msza. Uczniowie mogli również przystąpić do spowiedzi.

Roksana Trzeciakiewicz, klasa IV a

SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTÓW

1 kwietnia 2014 roku szóstoklasiści przystąpili do sprawdzianu po szkole podstawowej. Test trwał 60 minut i można było za niego uzyskać 40 punktów. Uczniowie musieli się wykazać między innymi umiejętnością czytania ze zrozumieniem, wykonywania obliczeń dotyczących wagi, czasu i pieniędzy, a także znajomością środków poetyckich. Należało również napisać zaproszenie oraz opowiadanie. Wyniki sprawdzianu uczniowie poznają pod koniec maja.

Natalia Banasik, klasa IV a

„RODZINA RODZINIE” - POMOC DLA UKRAINY

ZORGANIZOWANA PRZEZ UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROGOWIE

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie, obserwując wydarzenia za naszą wschodnią granicą, postanowił solidarnie włączyć się do akcji  pomocy Ukrainie. W tym celu nawiązał współpracę z “Caritas” Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej, który patronował akcji „RODZINA RODZINIE”. Ze względu na ochronę danych osobowych, nie otrzymał bezpośredniego adresu rodziny ukraińskiej, jedynie jej numer identyfikacyjny, dzięki któremu paczka mogła trafić do adresata. Poczta Polska włączyła się do akcji,  rezygnując z opłat za przesłanie paczki do końca marca.  

Zarówno nauczyciele, jak i uczniowie szkoły oraz ich rodziny z Gminy Białogard, mając na uwadze trudną sytuację ekonomiczną ubogich rodzin ukraińskich, chętnie odpowiedzieli na apel Samorządu Uczniowskiego. Był to zarazem wyraz podziękowania za pomoc, jaką w przeszłości okazało nam społeczeństwo Europy Zachodniej w dobie kryzysu lat 80.  i „stanu wojennego”. Wielu dziadków   i rodziców pamiętało również o swoich korzeniach i związkach pokoleniowych z rodzinami ukraińskimi, które zostały rozdzielone po drugiej wojnie światowej w ramach „Akcji Wisła” przeprowadzonej przez władze PRL-u, a polegającej na przymusowym przesiedleniu ludności ukraińskiej ze Wschodu na tereny Pomorza Zachodniego. Wiele takich rodzin swój dom znalazło w Gminie Białogard.

Dzięki ofiarności uczniów, rodziców i nauczycieli udało się przygotować i wysłać do rodzin ukraińskich trzy 20-kilogramowe paczki z żywnością, chemią i innymi niezbędnymi produktami codziennego użytku. Adresatami były osoby samotne: dwóch emerytów i jedna schorowana, starsza osoba ze wsi Stara Krasnoszora, Storozyneckyj rajon, Czerniwecka oblast (Stra Huta, Krasna – wieś na ukraińskiej Bukowinie, w rejonie starożynieckim obwodu czerniowieckiego).    

 Samorząd Uczniowski pragnie podziękować wszystkim ofiarodawcom, dzięki którym udało się zrealizować akcję pomocy Ukrainie. Dziękujemy szczególnie Rodzicom, którzy dali przykład solidarności z cierpiącym narodem ukraińskim.

 

foto galeria >>

Tomasz Bohdziewicz

ŚWIATOWY DZIEŃ TEATRU

27 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Teatru. Z tej okazji pani Danuta Suska wraz z kołem teatralnym przygotowała gazetkę w sali polonistycznej. Uczniowie klas IV-VI mogli również wykazać się wiedzą na temat teatru, rozwiązując krzyżówkę. Szczególnie zaangażowali się uczniowie klasy czwartej „a” oraz szóstej. Wszyscy, którzy wzięli udział w rozwiązywaniu krzyżówki, zostali nagrodzeni słodkimi upominkami.

Tego dnia odbył się również w naszej szkole konkurs recytatorski „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne”. W kategorii „ptasząt” wystartowało dwoje uczniów z klas I-III, a w kategorii „ptaszków” – 12 uczniów z klas IV-VI. Uczniowie najchętniej wybierali utwory Juliana Tuwima, Jana Brzechwy, Adama Mickiewicza i Anny Kamieńskiej. Recytacje oceniali nauczyciele: Tomasz Bohdziewicz, Danuta Suska i Ewelina Wachowska.

Najwięcej punktów zdobyły uczennice klasy szóstej: Lucyna Łoś, Patrycja Chódzyńska i Agata Zawadzka. Będą one reprezentowały naszą szkołę w konkursie gminnym w Stanominie, który odbędzie się 30 kwietnia. Do następnego etapu przeszli również: Kacper Dziubek z klasy pierwszej i Oliwia Buchowiecka z klasy drugiej.

Izabela Jezierska, klasa IV a

 

 

DZIEŃ ODKRYWANIA TALENTÓW

21 marca jak co roku obchodziliśmy w naszej szkole pierwszy dzień wiosny, znany również jako „dzień wagarowicza”. Oznacza to, że nie odbywają się wtedy zajęcia lekcyjne. Każdy uczeń miał przyjść do szkoły ubrany na kolorowo lub przebrać się za jakąś wiosenną postać, jak uczynili to pani Jolanta Borys oraz pan Tomasz Bohdziewicz, prowadzący tę szkolną uroczystość.

Dzień rozpoczęliśmy od pokazu talentów. Najpierw zaprezentowali się uczniowie koła języka angielskiego pod kierunkiem pani Beaty Samiec. Przygotowali oni dwa przedstawienia po angielsku: „Cztery pory roku” i „Czerwonego Kapturka”. Następnie występowały dzieci z poszczególnych klas: tańczyły, śpiewały i recytowały, a my jako widownia bawiliśmy się świetnie, klaszcząc i dopingując występujących.

Drugą atrakcją dnia był pokaz zapaśników z Atletycznego Klubu Sportowego w Białogardzie. Po występie sportowców pani dyrektor zaprosiła wszystkich zgromadzonych do odśpiewania wspólnie piosenki ludowej pod tytułem „Trojak”. Tym właśnie akcentem zakończyliśmy dzień pełen emocji i wrażeń. Wszyscy zmęczeni, a jednocześnie zadowoleni i z uśmiechami na twarzach odjechali do domów.

Alan Girczys, klasa VI

foto galeria >>

AKADEMIA PRZYJACIÓŁ PSZCZÓŁ

Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu „Akademia Przyjaciół Pszczół”. Celem akcji jest ochrona pszczół, które mają ogromne znaczenie dla naszego środowiska naturalnego. Koło przyrodnicze pod kierunkiem pani Agaty Nojek-Sokołowskiej przygotowało na ten temat gazetkę. W Dniu Odkrywania Talentów zaprezentowało natomiast wystawkę, z której uczniowie mogli dowiedzieć się różnych ciekawostek o pszczołach, a także ulu i jego budowie.

Został również zorganizowany konkurs plastyczny na temat ochrony pszczół. Wzięli w nim udział uczniowie klas IV-VI. Najwyżej oceniony został plakat wykonany przez troje uczniów: Natalię Fiszer i Aleksandrę Pietrzak z klasy VI oraz Krzysztofa Kępkę z klasy IV b. Drugie miejsce zdobyła Gabriela Jankowska (IV b), a trzecie ex aequo: Anna Michaliszyn (IV a) i Izabela Jezierska (IV a).

  

Amelia Didycz, klasa IV a

 

KONKURS MATEMATYCZNY „KANGUR”

W naszej szkole od 17 do 21 marca odbywał się tzw. „Tydzień z Kangurem” zorganizowany przez nauczyciela matematyki, panią Grażynę Wołkowską. W konkursie matematycznym wzięły udział klasy II-VI. Przedstawiciele klas zmierzyli się w następujących konkurencjach: krzyżówka matematyczna (za którą można było otrzymać 5 punktów), magiczny kwadrat (5 punktów), pytania z listy (3 punkty) i zadanie z treścią (od 3 do 5 punktów).

Widownia miała przygotować dopingujące okrzyki, które były oceniane przez komisję konkursową. Punktowane było również zachowanie poszczególnych klas oraz strój galowy uczestników konkursu.

Najwyższy wynik osiągnęła klas III, która zdobyła 25 punktów. Drugie miejsce przypadło klasie VI, a trzecie – IV a.

Natalia Banasik, klas IV a

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Zostały one zorganizowane przez panią Elwirę Nowak, nauczyciela informatyki i zajęć komputerowych. Uczniowie poznawali na lekcjach zagrożenia związane z Internetem oraz zasady bezpieczeństwa. Na holu została wyeksponowana gazetka na ten temat.

7 marca odbyło się przedstawienie, w którym wystąpili uczniowie koła teatralnego prowadzonego przez panią Danutę Suską. Zaprezentowali oni scenki na temat różnych niebezpieczeństw grożących dzieciom w Internecie.

 

Roksana Trzeciakiewicz, klasa IV a

foto galeria >>

KONCERTY UMUZYKALNIAJĄCE

 

W lutym i marcu odbyły się  w naszej szkole koncerty umuzykalniające dla uczniów klas IV-VI. 12 marca odwiedziła nas Kapela Brodów, która zaprezentowała muzykę ludową (np. mazurki, krakowiaki), a także zapoznała uczniów z ciekawymi instrumentami, takimi jak lira korbowa czy drumla. 12 marca zaproszeni muzycy zagrali i zaśpiewali najbardziej znane piosenki grupy The Beatles. Wszystkim uczniom bardzo spodobała się ta muzyka i opowiedziane przez prowadzącego ciekawostki na temat zespołu.

Roksana Trzeciakiewicz, klasa IV a

W DUCHU PATRIOTYZMU

         W 69. rocznicę osadnictwa polskiego na Ziemiach Zachodnich uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie zapalili znicze pod kapliczką, postawioną przez mieszkańców wsi, w podzięce za powrót w 1945 roku tych ziem do Polski. Kolejny raz uczcili w ten sposób pamięć powrotu Ziem Odzyskanych do macierzy i wykazali ducha patriotyzmu.

            Patriotyzm to wielkie słowo. Zgodnie z definicją podaną w słowniku Władysława Kopalińskiego oznacza: „miłość ojczyzny, własnego narodu, połączoną z gotowością do ofiar dla niej, z uznaniem praw innych narodów i szacunkiem dla nich”.

Co jednak znaczy być patriotą w XXI wieku? Polska jest przecież bezpieczna, nie ma jej przed kim bronić.  Kim jest więc patriota dnia dzisiejszego?

Młodzi ludzie są dzisiaj świadomi, że należy doceniać niepodległość i suwerenność ojczyzny. Dla nich jednak patriotyzm to zachowanie kultury swojego narodu, okazywanie szacunku dla języka ojczystego, sztuki i obyczajów. Współczesny młody patriota powinien znać historię swojego kraju, nie wstydzić się polskiego obywatelstwa i polskich symboli zwłaszcza za granicą.

Dziś patriotyzm nie wymaga poświęcania życia, pomimo to czasami trudno być patriotą w rozumieniu nastolatków.  Wielu młodych ludzi okalecza język polski poprzez wtrącanie do niego obcych wyrazów, popełnia wiele błędów w mowie i piśmie. Niektórzy młodzi ludzie traktują symbole narodowe jako gadżety, np. biało-czerwone szaliki, czapeczki z godłem, czy też nie potrafią zachować powagi podczas obchodów rocznic świąt narodowych. Potrzeba im odpowiednich wzorów i przykładów. Taką lekcją patriotyzmu są dla nich spotkania z osadnikami, którzy z tęsknoty za ojczyzną, po latach wojennej zawieruchy, przybyli do Gminy Białogard często z różnych stron świata.

            Uczniowie klasy piątej odwiedzili emerytowaną nauczycielkę z Rogowa, panią Janinę Kłos. Podziękowali jej za wkład i poświęcenie włożone w rozwój Ziem Odzyskanych, wychowywanie młodzieży w duchu patriotyzmu oraz przyjaźń, jaką obdarza naszą szkołę.

W chwili obecnej, kiedy za naszą wschodnią granicą istnieje ryzyko wojny, temat patriotyzmu i poświęcenia dla ojczyzny jest jak najbardziej adekwatny i ważny. Wszyscy powinniśmy docenić to, że możemy żyć, uczyć się i pracować w wolnej ojczyźnie.

 

Tomasz Bohdziewicz

ZABAWA KARNAWAŁOWA

14 lutego odbyła się zabawa karnawałowa zorganizowana przez Samorząd Uczniowski. Dyskotekę poprowadził DJ, który zadbał o oprawę muzyczną. Niektórzy uczniowie przygotowali bardzo ciekawe stroje – przebrali się m.in. za klauna, diabła, żołnierza, kobietę-pirata, zjawę. W czasie zabawy rozstrzygnięto konkurs na najlepsze przebranie. Wygrali uczniowie klasy VI: Lucyna Łoś, Wojtek Buchowiecki i Ola Pietrzak. Wszyscy, którzy w tym dniu zadbali o ciekawy strój, otrzymali słodkie upominki. Zabawa była bardzo udana. Po dyskotece uczniowie udali się na dwutygodniowy zimowy wypoczynek.

Izabela Jezierska, klasa IV a

foto galeria >>

WALENTYNKI

14 lutego obchodziliśmy w naszej szkole walentynki, które zorganizował Samorząd Uczniowski. Przez cały tydzień można było wrzucać walentynkowe kartki i laurki do specjalnej skrzynki wystawionej na holu. W dniu 14 lutego uczniowie klasy VI roznosili walentynkową pocztę.

Został również ogłoszony konkurs na wiersz o miłości. Utwory napisane przez naszych uczniów zostały wyeksponowane na szkolnej gazetce.

Natalia Banasik, klasa IV a

WYCIECZKA NA LODOWISKO

13 lutego odbyła się wycieczka do Koszalina: na lodowisko i na Górę Chełmską. Organizatorem była wychowawczyni klasy szóstej, pani Jolanta Borys. W wyjeździe uczestniczyli wszyscy uczniowie klasy szóstej oraz wyróżniający się zachowaniem i wynikami w nauce uczniowie z klas czwartych i piątych.

Najpierw wszyscy udaliśmy się na lodowisko. Niektórzy z nas świetnie radzili sobie na łyżwach, a inni dopiero się uczyli, ale wszyscy świetnie się bawiliśmy. Po wyjściu z lodowiska, na którym spędziliśmy 2 godziny, zrobiliśmy sobie z wychowawcami pamiątkowe zdjęcia.

Następnie pojechaliśmy na Górę Chełmską, gdzie zwiedziliśmy sanktuarium maryjne. Stamtąd ruszyliśmy w drogę powrotną do szkoły. Wycieczka była bardzo udana.

Weronika Buchowiecka, klasa IV a

foto galeria >>

 

APEL PODSUMOWUJĄCY PIERWSZY SEMESTR

 

10 lutego odbył się apel podsumowujący I semestr. Na apelu wyróżnieni zostali uczniowie, którzy osiągnęli w pierwszym półroczu najwyższe wyniki w nauce. Dyplomy otrzymali również ci uczniowie, którzy wzorowo zachowują się na zajęciach.

Rozstrzygnięty został także szkolny turniej tenisa stołowego. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe puchary: w kategorii dziewcząt Patrycja Chódzyńska, a w kategorii chłopców Kamil Wąsowski.

Izabela Jezierska, klasa IV a

foto galeria >>

BEZPIECZNE FERIE

<pobierz prezentację>

WODA JEST NIEZBĘDNA DO PICIA

  Podstawową potrzebą każdego człowieka a szczególnie dzieci, jest konieczność regularnego nawadniania organizmu. Woda, a w szczególności woda niegazowana jest zalecana przez pediatrów jako podstawowy napój dla dzieci. Regularne picie wody poprawia koncentrację i zdolność zapamiętywania, w efekcie przyczyniając się do poprawy wyników w nauce.

    W Polsce skład wody pitnej dostarczanej wodociągami jest monitorowany przez przedsiębiorstwa wodociągowe i Państwową Inspekcję Sanitarną. Oznacza to , że woda dostarczana przez wodociągi do budynków placówek nauczania i wychowania jest zdatna do spożycia. Zimna woda w kranie nadaje się do spożycia nawet bez przegotowania, o ile instalacja wewnętrzna w budynku nie jest zniszczona.

JAK PIĆ WIĘCEJ WODY:

         wodę należy dostarczać organizmowi regularnie, małymi porcjami w ciągu całego dnia,

         szklankę wody należy wypijać zaraz po przebudzeniu oraz przed i w czasie posiłku,

         można pić wodę np. z dodatkiem świeżej mięty i  kawałka owocu – pomarańczy, cytryny lub limonki,

         warto nosić przy sobie małą butelkę z wodą,

         w czasie ćwiczeń fizycznych wodę należy pić w odstępach co 10-15 minut,

         warto zamawiać wodę do posiłków jedzonych poza domem.

 

W ramach kampanii społecznej „Zawodniacy”, która ma na celu promowanie picia wody wśród dzieci , rodziców i opiekunów uruchomiona została specjalna strona internetowa www.zawodniacy.pl

Opracowała Elżbieta Trzcińska  na podstawie zaleceń Głównego Inspektoratu Sanitarnego, dotyczących spożywania wody przez uczniów .

DZIEŃ SEKRETARKI

25 stycznia w Polsce obchodzony jest Dzień Sekretarki i Asystentki. W naszej szkole obchody zorganizowała 24 stycznia pani Beata Samiec oraz Samorząd Uczniowski. Wszyscy uczniowie oraz nauczyciele spotkali się na krótkim apelu, który był niespodzianką dla naszej pani sekretarki. Otrzymała ona w dniu swojego święta rymowane życzenia od uczniów i nauczycieli oraz bukiet kwiatów.

foto galeria >>

Klaudia Łuczyniec, klasa V

POŻEGNANIE PANI LODZI

 

28 stycznia odbyła się uroczystość pożegnania pani Leokadii Chodakowskiej, która po 30 latach pracy w naszej szkole przeszła na zasłużoną emeryturę. Impreza rozpoczęła się piosenką, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem pani Elżbiety Trzcińskiej. Następnie pani dyrektor wygłosiła przemówienie, a pani sekretarka wręczyła pani Lodzi kwiaty.

Każda klasa wraz ze swym wychowawcą zaprezentowała piosenkę lub wiersz. Również pracownicy szkoły pożegnali panią Lodzię specjalnie przygotowaną na tę okazję piosenką. Bohaterka tej uroczystości była bardzo wzruszona.

Izabela Jezierska, klasa IV a

 

foto galeria >>

DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Dnia 21 stycznia obchodziliśmy Dzień Babci i Dziadka. Z tej okazji wychowawczynie oddziałów przedszkolnych, pani Elwira Balewska-Schmidt i pani Halina Błażewicz, zorganizowały uroczysty apel, na którym zgromadzili się wszyscy uczniowie i nauczyciele. Przedszkolaki zaprosiły na występ również swoje babcie i swoich dziadków. Złożyły im życzenia z okazji ich święta, a także zaprezentowały piosenki i wierszyki. Po przedstawieniu udały się z babciami i dziadkami na miły poczęstunek.

foto galeria >>

Weronika Buchowiecka, klasa IV a

SPRAWDZIAN PRÓBNY

 

14 stycznia w naszej szkole odbył się próbny sprawdzian szóstoklasistów. Przystąpiło do niego 21 uczniów. Test składał się z 26 zadań: 20 zamkniętych i 6 otwartych. Sprawdzały one umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji oraz wykorzystywania wiedzy w praktyce.

Za cały test można było otrzymać 40 punktów. Na wykonanie wszystkich zadań uczniowie mieli 60 minut. Najwyższy wynik uzyskał Marcin Kępka.

Weronika Buchowiecka, Izabela Jezierska, klasa IV a

ZAWODY SPORTOWE

 

13 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Białogardzie odbyły się zawody piłki siatkowej. Wzięli w nich udział chłopcy i dziewczęta z klas IV-VI ze szkół powiatu białogardzkiego. Nasi reprezentanci zmierzyli się z uczniami z Tychowa, Karlina i Szkoły Podstawowej nr 3. Pierwsze dwa mecze udało nam się wygrać, niestety trzeci przegraliśmy. Turniej zakończyliśmy na drugim miejscu.

foto galeria >>

Maja Tworzyk, klasa V

JASEŁKA

19 grudnia odbyły się w naszej szkole jasełka, w których wystąpiło koło teatralne i muzyczne. Uczniowie zostali przygotowani przez panie: Jolantę Borys, Danutę Suską, Elżbietę Trzcińską oraz księdza Grzegorza Marciszewicza.

Na szkolnej scenie została zaprezentowana historia narodzin Jezusa. Przedstawieniu towarzyszyły kolędy i piosenki świąteczne w wykonaniu szkolnego chórku. Po występie pani dyrektor oraz ksiądz proboszcz złożyli wszystkim uczniom oraz pracownikom szkoły świąteczne życzenia.

foto galeria >>

Maja Tworzyk, klasa V

KIERMASZ ŚWIĄTECZNY

19 grudnia odbył się kiermasz świąteczny, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski. Można było na nim kupić ciasta, własnoręcznie wykonane bombki choinkowe i kartki świąteczne, a także jemiołę i sianko na wigilijny stół. Kiermasz cieszył się dużym powodzeniem wśród naszych uczniów, którzy chętnie kupowali smaczne ciasta oraz ozdoby świąteczne.

Klaudia Łuczyniec, klasa V

SPORT I ZABAWA

13 grudnia 2013 w Szkole Podstawowej w Stanominie odbyły się zawody „Sport i zabawa”. Wzięli w nich udział uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych z Kościernicy, Stanomina oraz Rogowa. Naszych uczniów przygotowała nauczycielka wychowania fizycznego, pani Jolanta Borys, oraz wychowawczynie klas młodszych.

Każda klasa wzięła udział w trzech różnych konkurencjach sportowych, np. bieganiu, rzucaniu woreczkiem do celu. Po podliczeniu wyników okazało się, że zwyciężyła nasza szkoła. Zostaliśmy nagrodzeni pucharem oraz słodkimi upominkami dla wszystkich uczestników.

Maja Tworzyk, klasa V

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW CZŁOWIEKA

10 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka oraz Dzień Ochrony Praw Dziecka. Obchody zorganizowała w naszej szkole pani pedagog Małgorzata Kopaczewska. Każda klasa miała za zadanie narysować plakat ilustrujący jedno z praw dziecka. Na długiej przerwie wszyscy uczniowie i nauczyciele spotkali się na holu na krótkim apelu. Pięciolatki, przygotowane przez panią Elwirę Balewską-Schmidt, zaprezentowały scenki na temat praw dzieci.

Patrycja Krzemińska, klasa V

 

MIERZENIE ŁAŃCUCHA

W grudniu w naszej szkole Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami: panię Beatą Samiec i panem Tomaszem Bohdziewiczem, zorganizował konkurs na najdłuższy łańcuch choinkowy. Uczniowie wszystkich klas w czasie zajęć świetlicowych oraz w domach wykonywali kolorowe łańcuchy z papieru i bibuły.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 18 grudnia. Po zmierzeniu wszystkich łańcuchów okazało się, że najdłuższy (192 metry) wykonała klasa IV a. Drugie miejsce zajęła klasa VI (łańcuch długości 140 metrów), a trzecie klasa V (120 metrów). Wszystkie zrobione przez nas łańcuchy mierzyły łącznie ponad 720 metrów, a do ich wykonania zużyto ponad 1400 metrów papieru i bibuły. Ozdoby zostaną wykorzystane podczas zabawy karnawałowej, a zwycięzcy konkursu otrzymali słodkie upominki.

Klaudia Łuczyniec, klasa V

 

foto galeria >>

BURSZTYNOWY PAŁAC W STRZEKĘCINIE

Dnia 5 grudnia uczniowie klasy drugiej spędzili wyjątkowe chwile w Bursztynowym Pałacu w Strzekęcinie.  W świątecznej, wręcz baśniowej scenerii dzieci dekorowały pierniki i ozdabiały kartki świąteczne. Z ogromnym zaciekawieniem wysłuchały historii tego wyjątkowego miejsca. Miały okazję zintegrować  się z uczniami klasy pierwszej  z SP nr 5 w Białogardzie. Nie zabrakło wizyty św. Mikołaja ze słodkimi niespodziankami.

Na koniec wszyscy podziwiali starannie utrzymany park krajobrazowy, w którym przechadzały się dumnie barwne pawie. Wizyta w Strzekęcinie dostarczyła niezapomnianych wrażeń. Za zorganizowanie naszego pobytu w tym malowniczo położonym miejscu dziękujemy pani Ewie Durawie-Zawadzkiej. 

 

foto galeria >>

 

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS PRZERWY ŚWIĄTECZNEJ

 

     <pobierz>

 

MAGIA ŚWIĄT

Pachnie w całej szkole! Zbliżają się święta Bożego Narodzenia.

W ramach zajęć logopedycznych i koła edukacyjnego uczniowie przygotowali pierniki dla siebie i najbliższych.

Część wypieków wraz z życzeniami świątecznymi przekazano do OWR ,,Dom pod świerkiem” w Białogardzie.

 

Agnieszka Rojewska - logopeda

ANDRZEJKI

29 listopada świętowaliśmy w naszej szkole andrzejki. Z tej okazji odbyła się dyskoteka dla uczniów klas I-VI. Uczniowie razem z wychowawcami zorganizowali w klasach poczęstunki. Można było również skorzystać z andrzejkowych wróżb przygotowanych przez Samorząd Uczniowski.

Patrycja Krzemińska, klasa V

DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA

25 listopada to Dzień Pluszowego Misia. W naszej szkole obchody zorganizował Samorząd Uczniowski. Tego dnia każdy uczeń mógł przynieść swojego pluszaka. Wszyscy uczniowie pozowali z misiami do pamiątkowego zdjęcia.

Można było również wziąć udział w konkursie o nazwie „Niedźwiedziowy quiz”. Dotyczył on oczywiście misiów i niedźwiedzi. Poprawnych odpowiedzi w quizie udzielili: Weronika Buchowiecka z klasy IV a oraz Alicja Cach i Lucyna Łoś z klasy VI. Laureaci otrzymali słodkie upominki.

Klaudia Łuczyniec, klasa V

ZE SKARBCA MUZYKI POLSKIEJ

            Dnia 20 listopada uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w audycji umuzykalniającej pt. „Ze skarbca muzyki polskiej”. Uczniowie usłyszeli utwory: Michała Kleofasa Ogińskiego, Fryderyka Chopina, Stanisława Moniuszki, Henryka Wieniawskiego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wojciecha Kilara, Witolda Krzemińskiego.  Wspólnie z prelegentem i nauczycielami odśpiewali piosenkę „ Konik na biegunach „ i „Lato , lato”.

Wykonawcami  wyżej wymienionych utworów byli:

1.      Dariusz Szczebelski – wiolonczela

2.      Leopold Kaczyński – klarnet

3.      Franciszek Stańczyk – akordeon

Audycję prowadził Pan Andrzej Zborowski.

Dziękuję wszystkim uczniów za udział w audycji.

Elżbieta Trzcińska – nauczyciel muzyki

REJONOWY KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

19 listopada troje uczniów z klasy szóstej reprezentowało naszą szkołę w rejonowym etapie Konkursu Języka Polskiego. Lucyna Łoś, Agata Zawadzka i Jacek Chilmański zmierzyli się z uczniami ze szkół z całego regionu białogardzkiego. Musieli rozwiązać test pt. „Słowiański świt”, składający się z 32 zadań zamkniętych. Aby przejść do następnego, wojewódzkiego etapu konkursu, należało zdobyć co najmniej 26 punktów. Niestety, żadnemu z naszych reprezentantów nie udało się zdobyć wymaganej liczby punktów. Najwyższy wynik – 21 p. – uzyskał Jacek Chilmański.

Ewelina Wachowska

OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BIBLIOTEK SZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ROGOWIE

            W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych przypadającego na czwarty poniedziałek października bibliotekarze szkolni przedsięwzięli działania mające na celu promowanie biblioteki szkolnej i czytelnictwa. Samo święto powstało w 1999 r. z inicjatywy Międzynarodowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych, którego celem było zwrócenie uwagi na ogromną rolę bibliotek w życiu szkoły, w nauce i rozwijaniu zainteresowań czytelniczych. 

            21 października uczniowie z klas III-VI zapoznali się z informacjami umieszczonymi na gazetce ściennej dotyczącej historii bibliotek oraz jej zadań i zalet czytania książek. Sprawdzenie stopnia przyswojenia zgromadzonych informacji odbyło się w formie krzyżówki z hasłem, którą uczniowie z każdej klasy mieli wspólnie rozwiązać, integrując się wzajemnie. Bezbłędnie krzyżówkę rozwiązała klasa III.   94 % poprawnych odpowiedzi udzieliły klasy: IVB, V, VI,  zaś klasa IVA poradziła sobie w 88%.

            22 października bibliotekarze prowadzili pedagogizację rodziców w klasach IV-V „Wychowanie przez czytanie”. Nauczyciele bibliotekarze zwrócili uwagę na zdrowie emocjonalne dziecka, poczucie własnej  wartości, bezpieczeństwa, akceptacji i miłości, którą powinni zapewnić rodzice poprzez skupienie na dziecku uwagi. Taką bliskość i więź z własnym dzieckiem można nawiązać poprzez wspólne, głośne czytanie co najmniej 20 minut dziennie.  Bibliotekarze zasugerowali rodzicom, że bardzo ważną sprawą jest właściwy do wieku dziecka wybór lektury.

            W ramach obchodów Dnia Bibliotek Szkolnych uczniowie z koła plastycznego wykonali prace plastyczne „Projekt okładki książki”, które następnie zaprezentowali na forum szkoły. Odbył się również Konkurs Fotograficzno-Książkowy, który obejmował trzy kategorie:

„Książka i ja”- uczniowie prezentują na zdjęciach swoje spojrzenie na książkę i na czytanie;

„Książka w mojej rodzinie” - uczniowie utrwalają na zdjęciach czytające rodzeństwo, „zaczytanych” rodziców czy dziadków lub scenkę prezentującą, czym dla domowników jest książka;

„Scenka z książki” - zdjęcie powinno przedstawiać ilustrację do wybranej przez ucznia książki. Uczestnicy mogą przygotować scenkę wspólnie z przyjaciółmi, rodzicami, dziadkami. Należy pamiętać o scenografii, rekwizytach, które mogą uatrakcyjnić pracę konkursową.

            Pierwsze miejsce zajął Wojciech Buchowiecki z klasy VI, który realizował zadania konkursowe w dwóch pierwszych kategoriach. Za udział w konkursie wyróżnieni zostali: Dawid Żurawiecki z klasy III i Julia Jaciubek z klasy I, którzy wykonali zdjęcia w kategorii pierwszej.

            Nagrodzony został również Bartek Patynowski z klasy IVA. Chłopiec został doceniony przez bibliotekarzy za zamiłowanie do twórczości Jana Brzechwy, którego utwory namiętnie czytywał podczas przerw międzylekcyjnych.

            Uczniowie z klasy VI razem z wychowawcą , Jolantą Borys wzięli udział we wspólnym czytaniu w szkolnej bibliotece, chcąc podkreślić zaletę obcowania z książką. Obchodom Międzynarodowego Dnia Bibliotek Szkolnych towarzyszyła wystawa książek prezentujących twórczość patrona szkoły, Jana  Brzechwy.

foto galeria >>

Tomasz Bohdziewicz

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI I POZDROWIEŃ

Dnia 21 listopada 2013 obchodziliśmy w naszej szkole Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Z tej okazji Samorząd Uczniowski przygotował i rozwiesił na korytarzach gazetki i plakaty, a koło redakcyjne wykonało gazetkę w sali polonistycznej. Plakat „Stop przemocy” namalowali również uczniowie z klasy szóstej.

Na holu zostało wystawione drzewko życzeń i pozdrowień. Chętni uczniowie mogli zawiesić na nim „listki”, czyli kartki z pozdrowieniami lub życzeniami. Członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali wszystkim w tym dniu wesołe buźki. Klasa szósta na lekcji języka polskiego redagowała kartki pocztowe z życzeniami i pozdrowieniami. Był to bardzo sympatyczny dzień.

Patrycja Krzemińska, klasa V

foto galeria >>

ZBIÓRKA KARMY DLA SCHRONISKA ANIMALS W BIAŁOGARDZIE

,,Jeżeli przygarniesz głodnego psa, nakarmisz go i zapewnisz mu godny byt, nigdy cię nie ugryzie – oto zasadnicza różnica między psem a człowiekiem”

M.TWAIN

            W październiku i listopadzie zbieraliśmy  karmę dla zwierząt z białogardzkiego schroniska. W tym roku pobiliśmy rekord – zebraliśmy ponad 10 kg BRAWO!!!

Możemy ocenić  serce człowieka po tym, jak traktuje zwierzęta.

Wszystkim uczniom, rodzicom i pracownikom szkoły BARDZO DZIĘKUJĘ!

Agnieszka Rojewska-Wrzeszcz – logopeda

 

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

 

8 listopada wszyscy uczniowie naszej szkoły, dzieci z oddziałów przedszkolnych oraz nauczyciele uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Występ przygotowała klasa III pod kierunkiem pani Bogusławy Muchy oraz koło muzyczne prowadzone przez panią Elżbietę Trzcińską. Uczniowie opowiedzieli o walce Polaków o niepodległość w czasie zaborów, zaprezentowali pieśni żołnierskie i patriotyczne, takie jak „Legiony” czy „Piechota”.

Po apelu zostały wręczone nagrody i dyplomy uczestnikom konkursu fotograficznego oraz dziewczętom biorącym udział w turnieju mini piłki ręcznej.

foto galeria >>

Maja Tworzyk, Patrycja Krzemińska, klasa V

TURNIEJ MINI PIŁKI RĘCZNEJ

 

6 listopada 2013 w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 w Białogardzie odbył się Turniej Mini Piłki Ręcznej Dziewcząt o Mistrzostwo Powiatu Szkół Podstawowych. W zawodach naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie: Alicja Cach, Gabriela Chódzyńska, Patrycja Chódzyńska, Natalia Fiszer, Diana Gawron, Patrycja Krzemińska, Lucyna Łoś, Klaudia Sawosz i Agata Zawadzka.

Dziewczęta zmierzyły się z drużyną ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Białogardzie i ze Szkoły Podstawowej w Stanominie. Walka była zacięta, ale nasza drużyna wygrała obydwa mecze i zdobyła mistrzostwo powiatu.

foto galeria >>

         Diana Gawron, klasa VI

SKO (SZKOLNA KASA OSZCZĘDNOŚCI)

Koło SKO działa przy naszej szkole od ubiegłego roku. To nowoczesny program edukacji finansowej prowadzony przez Bank PKO BP w ścisłym powiązaniu ze szkołami. Członkowie SKO mają założone konta bankowe, otrzymują imienną kartę bankową i w ten sposób oszczędzają pieniądze.

W roku szkolnym 2013/2014 opiekę nad SKO objęły panie: Bogusława Mucha (klasy I-III) i Grażyna Wołkowska (klasy IV-VI).

W naszej szkole koło SKO liczyło 18 uczniów, którzy postanowili korzystać z tej formy oszczędzania pieniędzy. Dla wszystkich członków SKO Bank PKO BP w Białogardzie przygotował paczkę powitalną, a w niej długopisy, notatniki, plany lekcji, ołówki, daszki z logo SKO i smycze.

Wpłaty można dokonać u opiekunów w szkole z wpisaniem kwoty do książeczki oszczędnościowej ub w Banku PKO BP w Białogardzie. Dzieci mające założone konta SKO są zapraszane wraz z rodzicami do wizyt w banku i dokonywania tam osobistych wpłat, a tym samym do poznania placówki banku.

Ostatnio do SKO zapisano kolejnych 5 osób. Pozostałych uczniów zachęcamy do korzystania z tej formy oszczędzania pieniędzy. Pierwszym krokiem jest pobranie ulotki informacyjnej z oświadczeniem dla rodziców. Wypełniony przez rodziców formularz zgłoszenia ucznia do SKO należy oddać jednemu z opiekunów.

ZAPRASZAMY NOWYCH CZŁONKÓW

OPIEKUNOWIE: B. Mucha, G. Wołkowska

KONKURS WIEDZY O PATRONIE SZKOŁY

 

W październiku obchodziliśmy Święto Szkoły. Z tej okazji odbył się konkurs o życiu i twórczości naszego patrona, Jana Brzechwy. Co tydzień uczniowie otrzymywali kolejne zadanie dotyczące poety. Musieli m.in. rozwiązać krzyżówkę sprawdzającą znajomość faktów z jego życia, odnaleźć w wykreślance bohaterów utworów, a także dopisać tytuły do fragmentów wierszy. W konkursie wzięło udział dziewięcioro uczniów z klas III-VI. Największą wiedzą wykazali się uczniowie klasy szóstej.

Pierwsze miejsce zajął Wojciech Buchowiecki, drugie – Agata Zawadzka, a trzecie ex aequo Lucyna Łoś i Patrycja Chódzyńska. Laureatom gratulujemy wiedzy!

Ewelina Wachowska

 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

14 października uroczyście obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i Święto Szkoły.

Tego dnia odbyło się w naszej szkole ślubowanie uczniów klasy pierwszej, przygotowanych przez panią Krzysztofę Szulakiewicz. Pierwszoklasiści wykazali się zdobytą wiedzą, zaprezentowali wiersze i piosenki oraz złożyły swoim nauczycielom życzenia z okazji ich święta. Następnie pani dyrektor pasowała pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły. Na uroczystości gościliśmy przedstawicielki Urzędu Gminy, panią Joannę Czupretę i panią Małgorzatę Klajno.

Po ślubowaniu wystąpili uczniowie koła teatralnego i koła muzycznego, które zaprezentowały przedstawienie z wierszami Jana Brzechwy. Uczniów przygotowały panie Danuta Suska i Elżbieta Trzcińska. Dzień zakończył się dyskoteką oraz karaoke.

Maja Tworzyk, klasa V

foto galeria >>

 

 

KONKURS JĘZYKA POLSKIEGO

 

Co roku w październiku w naszej szkole odbywa się Konkurs Języka Polskiego z Elementami Historii. Jego laureaci reprezentują szkołę w eliminacjach rejonowych w Białogardzie. W tym roku szkolnym w konkursie, który odbył się 9 października, wzięło udział dziesięcioro uczniów z klasy V i VI.

Test przygotowany przez nauczycieli języka polskiego i historii sprawdzał przede wszystkim umiejętności czytania ze zrozumieniem tekstu literackiego i historycznego, odczytywania danych z mapy, rysowania drzewa genealogicznego, a także wiadomości z nauki o języku.

Najwięcej punktów za test zdobyła Agata Zawadzka z klasy VI. Na drugim miejscu uplasowali się ex aequo Lucyna Łoś i Jacek Chilmański – również z klasy VI. Te trzy osoby będą reprezentowały naszą szkołę na konkursie rejonowym, który odbędzie się 19 listopada w Białogardzie. Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia!

 

 

Ewelina Wachowska

WIRTUOZ KSYLOFONU I PRZYJACIELE

          9 października uczniowie klas III-VI uczestniczyli w audycji umuzykalniającej pt. „Wirtuoz ksylofonu i przyjaciele”. W trakcie audycji zaprezentowane zostały światowe standardy na ksylofon, akordeon i gitarę basową. Słuchanie utworów poparte było ciekawą prelekcją.

          foto galeria >>

 

 

 

WARSZTATY TERAPEUTYCZNE

 

            W dniu 4 października 2013 roku gościliśmy na terenie szkoły psychologów i pedagogów z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Białogardzie. Panie przeprowadziły warsztaty w następujących klasach:

- klasa VI – „Trening twórczego myślenia”

- klasa IVa i IVb – „Zajęcia integracyjno – adaptacyjne”.

            Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach, nabyli praktyczne umiejętności budowania własnych relacji, zasad komunikacji w kontaktach z rówieśnikami. W toku zajęć wypracowali przepisy na dobrą klasę oraz zasady zachowania.

 

 

 

Małgorzata Kopaczewska

 

ŚWIATOWY DZIEŃ UŚMIECHU

        To radosne święto obchodzone jest w pierwszy piątek października. Pomysłodawcą tego dnia był Harley Ball, autor znanego na całym świecie symbolu żółtej uśmiechniętej buzi tzw. „smiley face”.

Tego dnia udowodniliśmy, że w naszej szkole nie uczą się same smutasy.

           foto galeria >>

 

 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI

 

Międzynarodowy Dzień Muzyki obchodzony jest 1 października. Święto to zostało ustanowione w 1975 roku z inicjatywy Yehudiego Menuhina – amerykańskiego wirtuoza skrzypiec i dyrygenta.

Ten dzień był w naszej szkole okazją do słuchania w czasie przerw ulubionej muzyki, nauki poloneza, wspólnej zabawy przy tradycyjnej melodii „Kaczuchy”. Zainteresowani uczniowie zmierzyli się z zagadkami

o tematyce muzycznej.

DZIEŃ CHŁOPAKA

30 września na pierwszej lekcji odbył się apel z okazji Dnia Chłopaka. Pani dyrektor złożyła chłopcom życzenia z tej okazji. Następnie ogłosiła konkurs na najsympatyczniejszego chłopca w szkole oraz poprosiła dziewczynki o ułożenie dla chłopców rymowanek.

Po 4. lekcji spotkaliśmy się wszyscy na holu. Dziewczęta zaprezentowały swoje rymowanki, a pani dyrektor ogłosiła wyniki konkursu. Najsympatyczniejszym chłopcem został wybrany Daniel Gąsiorowski z klasy piątej. Otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominek.

Patrycja Krzemińska, klasa V

 

TURNIEJ ŁUCZNICZY pOD hASŁEM „ŁUCZNICTWO uPRAWIAMY, pAPIEROSÓW uNIKAMY”

`           25 września na terenie Strzelnicy Ligii Obrony Kraju w Zwinisławiu rozegrał się „Turniej Dwóch Tarcz” pod hasłem „Łucznictwo uprawiamy, papierosów unikamy” zorganizowany przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Białogardzie, Ligę Obrony Kraju w Białogardzie, Grupę Odtwórstwa Historycznego Belhird przy współudziale władz samorządowych z miasta, powiatu i gminy Białogard, Karlino.

W turnieju wzięły udział szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu w tym  osiem podstawowych.  Naszą szkołę reprezentowali uczniowie z klasy VI: Wojciech Buchowiecki, Kamil Chilmański, Marcin Kępka i Jakub Krzemiński. Uczniowie rywalizowali w trzech konkurencjach: turnieju łuczniczym, turnieju strzelectwa pneumatycznego oraz turnieju sprawnościowym ze ścianką wspinaczkową.

Pogoda dopisała uczestnikom zawodów. W trakcie przerwy między konkurencjami zawodnicy mogli posilić się przepyszną grochówką i napić się ciepłej herbaty. Chłopaki podeszli do rywalizacji z ogromnym zaangażowaniem i zapałem. Motywowali się wzajemnie i uważnie słuchali uwag opiekuna, który instruował ich przed każdą konkurencją. Wszyscy walczyli zawzięcie, nie bacząc na trudne warunki terenowe: błoto i mokrą, śliską murawę.

            Uczniowie z naszej szkoły wywalczyli w klasyfikacji drużynowej trzecie miejsce na poziomie szkół podstawowych. Po zakończeniu rywalizacji uczniowie mogli poprzebierać się w stroje stylizowane na epokę wczesnego średniowiecza, jak również sprawdzić się w walkach średniowiecznych. Dodatkowa atrakcja została przygotowana przez Grupę Odtwórstwa Historycznego Belhird.

            foto galeria >>

Tomasz Bohdziewicz

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

24 września 2013 odbyły się wybory uzupełniające do Samorządu Uczniowskiego. Kandydowało w nich siedmioro uczniów z klas III-VI. Musieli oni zaprezentować na forum szkoły swoje propozycje i pomysły na pracę w samorządzie. Najwięcej głosów (40%) zdobył Wojciech Buchowiecki z klasy VI, który został zastępcą przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego. Drugie miejsce zajęła Patrycja Krzemińska z klasy V (21% głosów), a trzecie – Dominika Brzeska z klasy IV b (14% głosów).

Maja Tworzyk, klasa V

DZIEŃ INTEGRACYJNY

 

24 września 2013 roku w naszej szkole był dniem integracyjnym, zorganizowanym przez opiekunów Samorządu Uczniowskiego: panią Beatę Samiec i pana Tomasza Bohdziewicza.  Uczniowie oraz nauczyciele mieli tego dnia przebrać się za kowbojów lub Indian.

Najpierw uczniowie wraz z wychowawcami przygotowali swoje totemy oraz indiańskie tańce, a następnie zaprezentowali je na forum szkoły. Po wspólnym indiańskim tańcu wystąpili kandydaci do Samorządu Uczniowskiego. Po przerwie, w czasie której nastąpiło głosowanie, uczniowie klas I-III wybrali się do lasu na ognisko, w przygotowaniu którego pomogli pan Zawadzki ze Straży Pożarnej oraz pan Hamulak, sołtys wsi Rogowo.

Klasy IV-VI natomiast wzięły udział w różnych konkurencjach. Nagrodą dla zwycięskiej klasy był jeden dzień bez odpytywania. Konkurencje były następujące: mierzenie najszczuplejszej klasy, rzut papierowym samolocikiem do celu, noszenie plastikowej piłeczki na łyżeczce, łowienie papierowych rybek, slalom z zamkniętymi oczami. W ostatniej konkurencji zmierzyli się wychowawcy, którzy mieli za zadanie trafić ziemniakami do kosza. Konkurs wygrała klasa VI.

Następnie na ognisko udali się uczniowie klas starszych. Chłopcy zagrali na boisku w piłkę nożną, pozostali skakali w workach i przeciągali linę. Młodsi rozgrywali w tym czasie różne konkurencje na terenie szkoły.

Dzień był dobrze zorganizowany i wszystkie zabawy się udały. Dopisała nam również pogoda.

 

foto galeria >>

Patrycja Krzemińska i Maja Tworzyk, klasa V

MSZA NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 19 września 2013 w naszej szkole została odprawiona Msza Święta rozpoczynająca nowy rok szkolny. Przewodniczył i słowo wygłosił ksiądz Grzegorz Marciszewicz. Razem z uczniami modlili się nauczyciele oraz pani dyrektor.

 

 

         Ks. Grzegorz Marciszewicz

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014

 

2 września 2013 roku o godz. 9.00 w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Rogowie uczniowie, ich rodzice i nauczyciele spotkali się na uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2012/2013. Apel z tej okazji poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Lucyna Łoś.

Dyrektor szkoły, pani Elżbieta Trzcińska, przywitała wszystkich zgromadzonych. Następnie przedstawiła nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły. Minutą ciszy uczczono pamięć Polaków poległych w czasie II wojny światowej.

Po apelu wszyscy uczniowie udali się do klas na spotkania ze swoimi wychowawcami.

Diana Gawron, kl. VI