KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

 

 

Kształtowanie kompetencji kluczowych w naszej szkole, poddaliśmy od października 2016 roku szczegółowej diagnozie. Celem tego badania było między innymi uzyskanie danych, pozwalających na zaplanowanie wsparcia ułatwiającego nauczycielom organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, jak również indywidualizację pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Badanie pokazało, że działania na rzecz nabywania przez uczniów kompetencji  i kwalifikacji określonych jako kompetencje kluczowe, są konstytutywnym zadaniem szkoły, wynikającym zarówno z podstawy programowej dla szkoły podstawowej, jak i wewnętrznych  dokumentów szkoły.

Konsekwencją przeprowadzonych badań był udział w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego „Nowoczesna szkoła, nowoczesna edukacja”.

W ramach tego projektu wyposażono pracownię matematyczną i przyrodniczą w niezbędne pomoce dydaktyczne, w tym  multimedialne. Nauczyciele uczestniczyli w comiesięcznych szkoleniach z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych, zaś uczniowie mieli możliwość uczestniczenia w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz tzw. kołach zainteresowań i wycieczkach przedmiotowych.

W kolejnym roku szkolnym, jako dyrektor szkoły uczestniczyłam w szkoleniach, które odbywały się w ramach projektu „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim”.

Od września 2018 roku podejmujemy kolejne działania będące efektem wcześniejszej aktywności w tym obszarze. Dotyczą one:

  1. określenia szczegółowych działań sprzyjających rozwijaniu kompetencji kluczowych wśród nauczycieli;

  2. określenia działań podejmowanych w ramach nadzoru pedagogicznego dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych w obszarze ewaluacji wewnętrznej, kontroli, wspomagania, monitorowania;

  3. określenia treści dotyczących kształtowania kompetencji kluczowych zawartych w:

  1. opracowania harmonogramu monitorowania kształtowania kompetencji kluczowych;

  2. opracowania planu kształtowania kompetencji kluczowych u uczniów podczas wszystkich zajęć, w ramach tzw. miesiąca z kompetencją;

  3. podkreślenia w planach pracy sposobów realizacji określonych kompetencji;

  4. opracowania planu  obserwacji zajęć, kształtujących określone kompetencje (w tym udziału w obserwacji innych nauczycieli);

  5. redagowania comiesięcznej gazetki ściennej dotyczącej „kompetencji miesiąca”;

  6. wyboru zespołów nauczycieli tzw. specjalistów określonej kompetencji.

W październiku 2018 r. braliśmy udział w ewaluacji zewnętrznej z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych, która obejmowała również obserwacje zajęć przez wizytatorów  Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

Wszystkie podejmowane przez nas działania ukazują nie tylko atrakcyjność i efektywność podejmowanych działań, ale również konieczność wzbogacania naszych kompetencji w tym obszarze .

Elżbieta Trzcińska, dyrektor szkoły

 

 

KSZTAŁTOWANIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

edukacja wczesnoszkolna

język polski

język angielski

język niemiecki

muzyka

plastyka

historia

geografia

biologia

przyroda

chemia

fizyka

matematyka

informatyka

technika

wychowanie fizyczne
wiedza o społeczeństwie
edukacja dla bezpieczeństwa

 

KWIECIEŃ Z KOMPETENCJĄ

 

Kwiecień jest w naszej szkole miesiącem poświęconym rozwijaniu kompetencji obywatelskich. Nauczyciele języka polskiego (Ewelina Wachowska) i historii (Tomasz Bohdziewicz) wpadli zatem na pomysł, by wraz z siódmo- i ósmoklasistami wybrać się do białogardzkiego kina na film Kurier. Film Władysława Pasikowskiego ukazuje jedną z misji Jana Nowaka-Jeziorańskiego, legendarnego „kuriera z Warszawy”. Akcja toczy się w czasach II wojny światowej, uczniowie mieli więc możliwość poszerzyć swoje wiadomości na temat tego okresu historycznego. Zdobytą wiedzę będą mogli również wykorzystać na lekcjach języka polskiego podczas omawiania literatury wojny i okupacji. Znajomość kontekstu historycznego znacznie ułatwia interpretację tekstu.

Po powrocie do szkoły uczniowie wzięli udział w poświęconej filmowi lekcji języka polskiego, na której pracowali metodą stacji dydaktycznych. Podzieleni na 5 zespołów przemieszczali się od stacji do stacji, wykonując kolejne zadania. Musieli np. odczytać zaszyfrowaną wiadomość, zredagować plan wydarzeń czy CV głównego bohatera. Wspólna praca była okazją do doskonalenia kompetencji społecznych oraz w zakresie przedsiębiorczości. Siódmo- i ósmoklasiści rozwijali także kompetencje cyfrowe, ponieważ pisząc CV Jana Nowaka-Jeziorańskiego musieli skorzystać ze źródeł internetowych. Wszyscy uczniowie pracowali bardzo aktywnie i sprawnie wykonywali zadania.

 

 Ewelina Wachowska

 

 

MIESIĄC Z KOMPETENCJĄ

 

Od września, podjęliśmy decyzję o przybliżeniu uczniom, rodzicom znaczenia kształtowania kompetencji kluczowych od najmłodszych lat. W związku z tym, co miesiąc grupa nauczycieli zapoznaje uczniów, rodziców z podstawowymi informacjami dotyczącymi danej kompetencji.

W naszej szkole jest to gazetka ścienna, z treścią której nauczyciele zapoznają poszczególnych uczniów.

W przeciągu danego miesiąca, staramy się aby na poszczególnych zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych ukazywać uczniom  możliwości jej wykorzystania podczas pracy, nauki czy zabawy.

Przy realizacji tego zadania mamy świadomość, że kompetencje kształtujemy nie poprzez to, czego uczymy, ale jak uczymy.

Jednym z przykładów z zakresu kompetencji dotyczącej uczenia się jest wykorzystanie Rurek Bum Bum podczas zajęć. W ten sposób uczniowie w  przystępny sposób poznają elementy rytmu, melodii, harmonii. To również doskonały wstęp do gry na instrumentach perkusyjnych.

W tzw. „muzyczny piątek”, uczniowie poszczególnych klas, korzystając z zakodowanych na tablicy nazw literowych dźwięków zagrali utwór pt. "Prząśniczka” Stanisława Moniuszki.

 

<Prząśniczka>

KOMPETENCJE KLUCZOWE – LIPIE

 

Uczniowie będąc w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Lipiu mieli możliwość kształcenia i doskonalenia różnorodnych kompetencji kluczowych. W ramach kompetencji porozumiewania się w języku ojczystym,  młodzież rozwijała umiejętności czytania slajdów z mapami i wykresami związanymi z życiem, wędrówką i występowaniem Troci oraz słuchania ze zrozumieniem wykładów prowadzonych przez prelegenta.  Uczniowie zadawali pytania związane z tematem, formułowali problemy, wypowiadali się na temat gatunków ryb występujących w rzekach przepływających przez ich miejscowość, prowadzili dialog ze strażnikami rybackimi, sporządzali notatki. W obszarze kompetencji naukowo – technicznych uczestnicy warsztatów uczyli się obserwować przyrodę okolicy i roślinność. Pobierali próby wody z rzeki Mogielicy, dokonywali pomiaru jej temperatury i obserwacji przejrzystości cieczy. Poznawali budowę rzeki i jej sposób meandrowania. Zapoznani zostali ze sposobami funkcjonowania technologii w środowisku naturalnym, mogąc dokładnie obejrzeć tzw. Zwężkę Venturiego i dowiedzieć się jaki wpływ ma jej występowanie na populację troci wędrownej w Parsęcie. Dzieci nauczyły się wykorzystywać dotychczasową wiedzę do wyjaśnienia różnych zaobserwowanych zjawisk. Poznali główne cechy badania naukowego, które rozwijały kompetencje uczenia się poprzez uczestniczenie w zajęciach laboratoryjnych, na których wykonywały obserwacje za pomocą mikroskopu i binokularu pobranych wcześniej prób bentosowych, oglądając m.in. kiełża, chruścika i innych żywych organizmów słodkowodnych. Ponadto podczas wycieczki uczniowie mieli możliwość poszerzania swoich kompetencji cyfrowych. Wzrosła świadomość jaką daje korzystanie z sieci Internetu i GPS  na różnych urządzeniach, w tym telefonach komórkowych, w celu  podjęcia szybkiej akcji przeciw przestępstwom  kłusowniczym. Młodzież dowiedziała się jakie  możliwości daje technologia informatyczna pomagając w ujęciu na gorącym uczynku,  Przy tej okazji dzieci mogły doskonalić  także kompetencje społeczne i obywatelskie, poznając prawo wodne i dokumenty je normujące. Zdobytą w ten sposób wiedzę uczniowie będą mogli wykorzystać na zajęciach biologii i przyrody. Uczniowie podczas zajęć prowadzonych w OEE  pracowali indywidualnie i w parach, integrując się w ten sposób i rozwijając kompetencje społeczne. Podczas zajęć w Lipiu uczniowie podejmowali zadania wymagające od nich wyłonienia lidera, opracowania planu działania i współpracy w zespole, dzięki czemu ćwiczyli kompetencje inicjatywności i przedsiębiorczości.

Wykorzystując masę solną, farby, trochę wyobraźni i pomysłowości oraz zdobytą wcześniej wiedzę uczestnicy wykonywali organizmy, które poznali. Dzieci wykazały się bardzo dużą  kreatywnością oraz zaangażowaniem kształcąc się w obszarze świadomości i ekspresji kulturalnej.