Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursach

Konkurs - Koloratorium.pl

 

Nasza szkoła uczestniczy w ogólnopolskim  konkursie zorganizowanym przez Fabrykę Farb i Lakierów Śnieżka SA.   Skierowany jest do szkół z małych miejscowości. Pierwszy etap konkursu kończy się w marcu, a do rundy finałowej wchodzi 30 szkół, które zdobędą najwięcej punktów. Nagrodą główną jest stworzenie i wyposażenie sali biologiczno-chemicznej.

Bardzo ważne jest włączenie się uczniów i rodziców do konkursu. Wystarczy zapisać się do newslettera  https://koloratorium.pl/newsletter/ abyśmy zdobyli dodatkowe 10 punktów. Uczniowie rejestrujcie się na stronie i wygrywajcie nagrody. Zapraszam do wspólnej zabawy. Więcej informacji na stronie www.koloratorium.pl

 

Agata Nojek-Sokołowska

 

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

Eliminacje Gminne – Gmina Białogard

REGULAMIN

(na podstawie regulaminu OTWP „Młodzież Zapobiega Pożarom”)

 

1.Cel turnieju

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom” (OTWP) ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności  w  zakresie  ochrony  ludności,  ekologii,  ratownictwa  i  ochrony przeciwpożarowej. W szczególności służy popularyzowaniu wśród dzieci i  młodzieży  znajomości  przepisów  przeciwpożarowych,  zasad  postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem  gaśniczym,  wiedzy  na  temat  techniki  pożarniczej,  organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. 

 

2. Organizatorzy  

Za organizację eliminacji gminnych odpowiedzialny jest Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Białogardzie, Urząd Gminy Białogard oraz Nadleśnictwo Białogard, przy współpracy ze szkołami z terenu gminy Białogard.  

 

3. Uczestnicy

Eliminacje gminne OTWP przeznaczone są dla uczniów szkół z terenu gminy Białogard. Młodzież uczestniczy w dwóch grupach

I grupa – uczniowie szkół podstawowych, klasy I-VI,

II grupa - uczniowie szkół podstawowych, klasa VII, VIII oraz III klasa gimnazjum.

 

4. Terminy

Eliminacje szkolne odbędą się w poszczególnych szkołach w dniu 15 lutego 2019 roku (piątek).

Eliminacje gminne odbędą się 01 marca 2019 roku (piątek) w szkole w Stanominie.

 

5a. Forma eliminacji szkolnych

Eliminacje szkolne składać się będą z etapu pisemnego (test złożony z 10 pytań, punktowanych 0 lub 1 punkt) W razie równej ilości punktów i przejściu przez I etap większej liczby osób, nauczyciel prowadzący, na podstawie dostarczonego do nauki materiału, przeprowadzi dogrywkę, aby wyłonić tylko troje najlepszych uczniów. Troje uczniów, z każdej kategorii wiekowej, którzy zdobędą największą ilość punktów awansuje do eliminacji gminnych.

 

5b. Forma eliminacji gminnych

            Eliminacje gminne będą złożone z dwóch części:

Etap I (pisemny) – test jednokrotnego wyboru, składający się z 30 pytań (pytania punktowane są 0 lub 1 punkt). Czas: 45 minut. Test ma na celu wyłonienie 3 uczestników z największą liczbą punktów, którzy przejdą do etapu drugiego. W przypadku, kiedy więcej niż 3 uczestników będzie miało największa liczbę punktów (w sytuacji remisu) uczestnicy będą losować dodatkowe pytania i odpowiadać ustnie w dogrywce.

Etap II (ustny) – każdy z 3 najlepszych uczestników z etapu I losuje z dostępnej puli po 3 pytania (punktowane od 0 do 3 punktów) na które odpowiada ustnie. Losowanie odbywa się na przemian. Za zwycięzcę eliminacji gminnych uznany zostaje uczestnik, który zdobył najwięcej punktów w etapie II. W przypadku remisu wygrywa osoba, która zdobyła więcej punktów w etapie pisemnym. Jeśli i to nie przyniesie rozwiązania zarządzona zostanie dodatkowa runda pytań.

Nad prawidłowością przebiegu konkursu będzie czuwać jury. Decyzje jury są ostateczne.

Laureaci 3 pierwszych miejsc będą reprezentować naszą gminę w eliminacjach powiatowych OTWP.

 

6. Nagrody

Dyplomy i nagrody dla zdobywców 3 czołowych miejsc na etapie gminnym przygotowują organizatorzy eliminacji gminnych.

 

7. Tematyka

Etap szkolny (dla wszystkich startujących w eliminacjach szkolnych):

Dla grupy I pytania będą dotyczyły treści zawartych w książce pani Aldony Dobrzyńskiej „Mądry Polak przed szkodą. O pożarach i innych zagrożeniach”. Link do materiału:

https://rzeszow.uw.gov.pl/wp-content/uploads/2017/08/Polak-madry-przed-szkoda-2016.pdf

           

Dla grupy II pytania na etapie gminnym będą dotyczyły treści zawartych w skrypcie umieszczonym na stronie Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli, pod adresem:

http://nbip.pl/kppspstwola/i/?i=36562

 

Etap Gminny (dla trójki zwycięzców eliminacji szkolnych):

Dla grupy I pytania będą dotyczyły treści z etapu gminnego oraz materiały zawarte w skrypcie umieszczonym na stronie Komendy Powiatowej PSP w Stalowej Woli, pod adresem:

http://nbip.pl/kppspstwola/i/?i=36562

Dla grupy II pytania będą dotyczyły treści z etapu gminnego oraz regulamin młodzieżowych zawodów sportowo-pożarniczych, dostępny pod adresem:

http://www.zosprp.pl/php/regulaminy/RegMDPwersjaostateczna.pdf

UWAGA: Dla zwycięzców etapu gminnego materiał na następnym etapie (powiatowym) będzie najprawdopodobniej ten sam. Eliminacje powiatowe mają się odbyć do końca marca 2019 roku.

 

Materiały pomocnicze do pobrania

Polak mądry przed szkodą

Regulamin zawodów sportowo-pożarniczych 2019

OTWP 2019