TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

19 września 2017 r. Godzina 16.00

1.Wybór Rad Oddziałowych.

2. Poinformowanie o:

- wymaganiach edukacyjnych,

- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

- warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania,

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,

3. Diagnoza potrzeb działań wychowawczo-profilaktycznych.

 

24 października 2017 r. Godzina 16.00

1. Spotkanie z wychowawcą.

2. Konsultacje z nauczycielami, specjalistami.

21 listopada 2017 r. Godzina 16.00

1. Spotkanie z wychowawcą.

2. Konsultacje z nauczycielami, specjalistami.

9 stycznia 2018 r.

Godzina 16.00

1. Poinformowanie o wynikach klasyfikacji śródrocznej.

6 marca 2018 r. Godzina 16.00

1. Spotkanie z wychowawcą.

2. Konsultacje z nauczycielami, specjalistami.

17 kwietnia 2018 r. Godzina 16.00

1. Spotkanie z wychowawcą.

2. Konsultacje z nauczycielami, specjalistami.

28 maja 2018 r. Godzina 16.00

1. Poinformowanie o przewidywanej rocznej ocenie z zajęć edukacyjnych i zachowania.