TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Spotkania będą odbywały się w godzinach 16.00 – 17.00.

 

Data

Rodzaj spotkania

Obecni nauczyciele

3 września 2021 r.

- klasy IV-VIII

6 września 2021 r.

 - klasy I-III

1.Wybór Rad Oddziałowych i Rady Rodziców.

2. Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa.

3. Zapoznanie z podstawowymi dokumentami szkoły, dotyczącymi uczniów i rodziców

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć, pedagog

9 grudnia 2021 r.

- klasy I-VIII

Konsultacje indywidualne lub inna forma spotkania zaproponowana przez wychowawcę Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć, pedagog

27 stycznia 2022 r.

- klasy I-VIII

Poinformowanie o wystawionych ocenach śródrocznych z zajęć dydaktycznych oraz o ocenach z zachowania.

Konsultacje indywidualne lub inna forma spotkania zaproponowana przez wychowawcę

Dyrektor, wychowawcy, nauczyciele poszczególnych zajęć, pedagog
     
     
     
     

UWAGA:

W razie nieobecności wychowawcy lub nauczyciela na spotkaniu czy konsultacjach, dyrektor szkoły zorganizuje zastępstwo.

TERMINY KLASYFIKACJI ŚRÓDROCZNEJ, ROCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

I okres – 1.09.2021 r. - 28.01.2022 r.

II okres – 29.01.2022r. – 24.06.2022 r.